Openbare besluitenlijst collegevergadering 16 maart 2021Besluitenlijst B&W

Datum

16-03-2021

Voorzitter

de heer Anno Wietze Hiemstra


Agenda

De agenda wordt vastgesteld.Vaststelling B&W besluiten 09-03-2021

De besluitenlijsten worden gewijzigd vastgesteld.Bevoegdheid nemen verkeersbesluiten naamloze openbare weg Gasselte

Het college besluit:
1. In te stemmen met het aanvaarden van de bevoegdheid om verkeersbesluiten vast te stellen voor onderhavige openbare weg te Gasselte;
2. Aan beslispunt 1 de voorwaarde verbinden dat beheer en onderhoud bij Staatsbosbeheer blijft;
3. Afspraken te maken met de betrokken partijen bij de versnellingsopgave Gasselterveld over de uit beslispunt 1 voortvloeiende werkzaamheden/kosten.


Winkeltijdenverordening 2021

Het college besluit:

1. Vast te stellen dat er draagvlak is onder ondernemers en dorpsbelangen voor verruiming van de verordening winkeltijden gemeente Aa en Hunze 2014;

2. De gemeenteraad voor te stellen middels tekstueel gewijzigd voorstel de winkeltijdenverordening aan te passen met een algemene vrijstelling voor zon- en feestdagen van 6.00 tot 22.00 uur;

3. De verordening winkeltijden gemeente Aa en Hunze 2021 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad;

4. Een gewijzigd persbericht op te stellen.


Wethouder Lambert tekent aan niet te kunnen instemmen met dit voorstel.

Burgemeester Hiemstra tekent aan zich persoonlijk niet te kunnen vinden in het voorstel, maar wil de voortgang van het voorstel niet in de weg staan en laat derhalve het oordeel over aan de gemeenteraad.


Jaarverslag kwaliteitsmanagement 2020

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2020 kwaliteitsmanagers (toezichthouders) Wmo en Jeugdzorg gemeenten Noord en Midden Drenthe;
2. In te stemmen om het jaarverslag ter informatie te versturen aan de gemeenteraad inclusief een gewijzigde begeleidende brief.Frisse Start Aa en Hunze 2021

Het college besluit:
1. De subsidieaanvraag in te dienen bij de "Subsidieregeling Frisse start na corona provincie Drenthe";
2. In te stemmen met de planning " Frisse Start Aa en Hunze 2021";
3. De "Subsidieregeling Frisse Start Aa en Hunze 2021" vast te stellen;
4. De uitvoering van de regeling inclusief de vaststelling van de subsidies te mandateren aan de teamleider Samenleving.RES Drenthe

Het college besluit
1. Om de in deze nota genoemde getallen - als gemeentelijk bod - op te laten nemen in de RES Drenthe;
2. De raad te informeren middels een brief die na akkoord portefeuillehouder uitgaat naar de raad.Normatieve huisvestingscomponent Jeugdhulp

Het college besluit om in te stemmen met de bekostiging van de huisvestingscomponent Jeugdhulp+ via de begroting van de coördinerende gemeente Jeugdhulp Drenthe.Beslissing op bezwaar tegen afwijzing beschermd wonen

Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren en de aanvraag beschermd wonen alsnog toe te wijzen;
2. Een proceskostenvergoeding toe te kennen;
3. Bezwaarmaker en haar gemachtigde via besluiten op de hoogte te stellen van het besluit.

Garantiebed Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie

Het college besluit:
1. Samen met de overige Drentse gemeenten een garantiebed in te kopen voor 24/7 crisisopvang van inwoners met een verstandelijke beperking (VG) voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2021, met een mogelijkheid om deze met drie keer een jaar te verlengen;
2. De gemeente Assen te machtigen om op te treden als penvoerder namens de 12 Drentse gemeenten;
3. De kosten van de dagen dat het bed niet bezet is (garantieregeling) te verdelen over de 12 Drentse gemeenten op basis van inwoneraantal.Overheveling structurele budgetten naar 2021

Het college besluit om de gevraagde overhevelingen van een tweetal budgetten in de jaarrekening te verwerken en bij de behandeling van de jaarrekening ter vaststelling voor te leggen aan de raad.