Openbare besluitenlijst collegevergadering 15 juni 2021Besluitenlijst B&W

Datum

15-06-2021

Voorzitter

de heer Anno Wietze Hiemstra


Agenda

De agenda wordt vastgesteld.


Vaststelling B&W besluiten 08-06-2021

De besluitenlijsten worden vastgesteld.


Uitnodigingen

Er zijn geen uitnodigingen.


Jaarverslag 2020 VTH Wabo

Het college besluit:
1. Het jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo 2020 vast te stellen (inclusief verslag RUD);
2. Het jaarverslag ter informatie aan te bieden aan de raad en de provincie;
3. Kennis te nemen van het jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht Wabo 2020;
4. Kennis te nemen van uitvoeringsverslag van de RUD Drenthe; Gemeente Aa en Hunze definitief jaarverslag 2020 RUD Drenthe.


Omgevingswet - Participatie

Het college besluit:
1. In te stemmen met de conceptnotie ‘vertrekpunten participatie’;
2. Deze te agenderen voor de informerende raadsbijeenkomst op 23 juni 2021.


Inventarisatie voetpaden

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de inventarisatie;
2. Recht te doen aan kwaliteitsniveau Basis volgens het wegenbeleidsplan en niet te (op onderdelen) wijzigen naar kwaliteitsniveau Basis+;
3. Het onderhoud/aanpassing inclusie aan de voetpaden uit te voeren en financieel te dekken uit de exploitatie begroting 2021 en restant halteplan OV en eventueel doorschoven werkzaamheden op te nemen bij nieuwe wensen begroting 2022;
4. De gemeenteraad tijdens de opiniërende vergadering van 24 juni 2021 middels gewijzigd raadsvoorstel te vragen of de inventarisatie compleet is.


Vervolg advies n.a.v. verzoek om medewerking nieuwbouw pluimveestal t.b.v. vergroting dierenwelzijn en werktuigenberging op het perceel Gasselterboerveen 2 te Gasselternijveen

Het college besluit:
1. In vervolg op besluit d.d. 2 februari 2021 in principe medewerking te verlenen aan bouw pluimveestal van 2.850 m2 enkel ter vergroting dierenwelzijn en ter vervanging van de bestaande pluimveestal op de door aanvragers aangegeven locatie;
2. Bereid te zijn hiervoor een bestemmingsplan in procedure te brengen (dan wel via uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure);
3. De conceptbrief aan aanvrager vast te stellen en verzenden.


Doorontwikkeling inkoopsamenwerking NMD

Het college besluit om het voorstel aan te houden.


Extra formatie Attenta

Het college besluit:
1. Tot het verstrekken van een aanvullende subsidie aan Attenta á €56.000;
2. Attenta te informeren middels een brief.