Openbare besluitenlijst collegevergadering 14 februari

Datum 14-02-2023
Voorzitter A.W. Hiemstra

Agenda

Het college stelt de agenda vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

Bluswatervoorziening 

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met het boren van 2 bluswatervulpunten;
2. De begeleiding van het proces door de VRD te laten uitvoeren;
3. De kosten van € 14.000 voor het boren van de bluswatervulpunten mee te nemen in de bestuursrapportage.

Addendum woonvisie 2020+ 

Het college besluit:
1. In te stemmen met het addendum op de woonvisie;
2. Het addendum ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad