Openbare besluitenlijst collegevergadering 13 april 2021Besluitenlijst B&W

Datum

13-04-2021

Voorzitter

de heer Anno Wietze Hiemstra


Agenda

De agenda wordt vastgesteld.Vaststelling B&W besluiten 06-04-2021

De besluitenlijsten worden vastgesteld.Uitnodigingen

De uitnodigingen worden besproken.Actualisatie APV inclusief exploitatievergunningstelsel

Het college besluit:
1. Ziet de meerwaarde in de exploitatievergunning; liefst in Drents of regionaal verband;
2. Is gevoelig voor het argument dat het goed zou zijn om dit (in het kader van Vitale Vakantieparken) Drenthe-breed op te pakken en zal zich hiervoor inspannen;
3. Om de resultaten van de bij 2 genoemde inspanning en de Drenthe-brede aanpak af te wachten en het voorstel en hierover de gemeenteraad en de vertegenwoordigers van de recreatiesector schriftelijk te informeren.RES Drenthe

Het college besluit om in te stemmen met de eerste Drentse Regionale Energiestrategie en deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.Vragen fractie PvdA fietsverbinding Spijkerboor - Eexterveen

Het college besluit de vragen middels een brief te beantwoorden

Volmacht aanbestedingen beheer en onderhoud Openbare Verlichting

Het college besluit:

1. Voorstel om de aanbestedingen beheer en onderhoud van de openbare verlichting collectief Groningen/Drenthe in gezamenlijk verband aan te besteden;

2. Volmacht te verlenen aan Dhr. V. Fennis, teamleider Projecten openbare ruimte, namens rechtspersoon gemeente Emmen tot het verrichten van de aanbestedingen.Rapport diepe bodemdaling en -stijging opgesteld door TNO en TU Delft in opdracht Instituut Mijnbouwschade Groningen

Het college besluit:
1. In te stemmen met de inhoud van de bovenregionale brief aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG);
2. Gedeputeerde Staten van Groningen te mandateren om de brief namens het college van de gemeente Aa en Hunze te ondertekenen;
3. Gedeputeerde Staghouwer van de provincie Groningen te mandateren om de bovenregionale brief aan te passen als de uitkomst van het overleg met het IMG op 8 april hiertoe aanleiding heeft gegeven;
4.Wanneer de brief wordt verzonden deze in afschrift te versturen naar de raad.