Openbare besluitenlijst collegevergadering 12 juni 2023

Datum 12-06-2023
Voorzitter A.W. Hiemstra

Agenda

Het college stelt de agenda gewijzigd vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

Afronden inspraak- en overleg en ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied, Provincialeweg 1 te Anderen'' 

I - Het college besluit:
1.    De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Buitengebied, Provincialeweg 1 te Anderen", met de planidentificatienummer ‘NL.IMRO.1680. BUIPROVINCIALEWG1’ en de ondergrond ‘basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (2023-05-17)’, zoals deze vervat is in verbeelding en regels, overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit ongewijzigd vast te stellen;
2.    De raad voor te stellen voor onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
3.    Een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai ten behoeve van perceel Anloo, sectie X, nr. 79 (gedeeltelijk) en plaatselijk bekend Provincialeweg 1 (direct grenzend aan de zuidoostkant van het aangrenzende agrarisch bouwvlak) te Anderen van (maximaal) Lden = 53 dB vast te stellen;
4.    De hogere grenswaarde na definitieve vaststelling van het besluit te laten inschrijven in de openbare registers van het Kadaster.
II - Het college besluit het voorgaande onder het voorbehoud dat er op 29 juni 2023 geen zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan zijn ingediend. Wanneer dat toch het geval is, wordt het onder I verwoorde collegebesluit geacht niet te zijn genomen.
bestemmingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming van een perceel, Provincialeweg 1 te Anderen. Het plan is om de genoemde bestemming te wijzigen in een agrarische bestemming met bouwvlak voor de realisatie van een 2e agrarische bedrijfswoning ten dienste van
genoemd agrarisch bedrijf op het perceel.

Voorontwerp bestemmingsplan "Buitengebied, natuurbegraafplaats Hillig Meer, bouw ontvangstgebouw en aanleg parkeerplaats aan de Provincialeweg te Eext" 

Het college besluit:
1.    In te stemmen met het bijgevoegde voorontwerp bestemmingsplan "Buitengebied, natuurbegraafplaats Hillig Meer, bouw ontvangstgebouw en aanleg parkeerplaats aan de Provincialeweg te Eext";
2.    Onderhavig voorontwerp bestemmingsplan ten behoeve van inspraak en overleg gedurende zes weken ter inzage te leggen;
3. Geen archeologisch vervolgonderzoek uit te laten voeren;
3.    De bijgaande conceptbrief na aanpassing vast te stellen en te verzenden.
Dit bestemmingsplan voorziet in de verplaatsing van het bouwvlak voor een (nog te realiseren) ontvangstgebouw en de aanleg van een parkeerplaats op het perceel Provincialeweg te Eext

Reactie op memo dienstregeling 2024 Ov-Bureau 

Het college besluit:
1.    De reactie van de gemeente via de opgestelde brief te geven aan het OV-Bureau.
2.    Een afschrift van de brief te verzenden aan de gemeenteraad.
De gemeente Aa en Hunze reageert op de memo “Ontwerp Hoofdlijnen Dienstregeling 2024” van het OV Bureau Groningen Drenthe. Er is een aantal ontwikkelingen gaande die impact hebben op de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. In deze reactie vraagt de gemeente het Ov-Bureau haar keuzes te heroverwegen.

Beantwoorden raadsvragen D66 over toezicht erf- en inrichtingsplannen 

Het college besluit:
1.    De raadsvragen van de fractie D66 na aanpassing met de opgestelde brief te beantwoorden.
2.    De brief ter kennisgeving naar de overige fracties te verzenden.

Jaarrekening 2022 

Het college besluit:
1.    De raad voor te stellen de jaarstukken over het jaar 2022 vast te stellen;
2.    De raad voor te stellen om met de voorgestelde bestemming van het gerealiseerde resultaat 2022 in te stemmen;
3.    Jaarverslag archief en informatiebeheer 2022 ter informatie aan te bieden aan de raad.

Bestuursrapportage 2023 

Het college besluit:
De bestuursrapportage 2023 met enkele aanpassingen vast te stellen en aan de raad aan te bieden, het beleidsmatige deel ter kennisname en het financiële deel (de bijstellingen) ter vaststelling.

Actualiseren visie op Duurzaamheid 

Het college besluit:
1.    De opzet van de actualisatie van de visie op Duurzaamheid te wijzigen door de visie alleen op die onderdelen waar de actualiteit om aanscherping vraagt, aan te passen en geen uitgebreid participatietraject hiervoor op te zetten;
2.    De gemeenteraad hierover te informeren door middel van de opgestelde conceptbrief.