Openbare besluitenlijst collegevergadering 11 juli 2023

Datum 11-07-2023
Voorzitter Ivo Berghuis

Agenda

Het college stelt de agenda vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

Flexbeleid

Het college besluit:
1. Gewijzigd in te stemmen met de voorgestelde kaders voor flexwonen en de brief aan de gemeenteraad. 
2. Gewijzigd in te stemmen met de beantwoording gericht aan Ah Woon en De Volmacht.

Het college heeft de kaders vastgesteld voor de vernieuwende woonvorm flexwonen. Hiermee bieden we flexibiliteit op de woningmarkt. 

Brief Cultuurpodium 

Het college besluit:
1. De brief aan de betrokken omwonenden gewijzigd vast te stellen en te verzenden.
2. Kennis te nemen van de vervolgstappen in het participatieproces rondom het Cultuurpodium Gieten.
Op 25 april 2023 heeft een inloopavond plaatsgevonden in het Dr. Nassaucollege Gieten. Omwonenden werden geïnformeerd over het feit dat deze plek is aangewezen tot voorkeurslocatie voor het nieuwe Cultuurpodium Gieten. Echter bleek e.e.a. te spelen rondom verkeersveiligheid en parkeren. Het college heeft vervolgens de raad verzocht het onderwerp van de agenda te halen. Het college wil graag meer tijd voor participatie. Dit wordt na de zomervakantie opgestart. 

Verzoek om medewerking aan een (kleine) vergroting van de aula, inclusief verzoek aankoop perceel gemeentegrond, op het perceel Bosweg 6 te Anloo 

Het college besluit:
1. In principe medewerking te verlenen aan een uitbreiding van het aulagebouw met 30 m2, mits het ontwerp past bij het gebouw en de omgeving;
2. In principe akkoord te gaan met verkoop van de grond en de grondprijs aan te laten sluiten bij de prijs in de grondprijzenbrief;
3. De brief vast te stellen en verzenden.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan verkoop van een perceeltje gemeentegrond aan uitvaartvereniging Anloo e.o. om de gewenste uitbreiding van het aulagebouw te kunnen realiseren. 

Raadsvragen gemeentebelangen over schadevergoeding mijnbouw 

Het college besluit:
1. De raadsvragen van de fractie van Gemeentebelangen Aa en Hunze over aanvragen schadevergoeding inzake Mijnbouw met een brief te beantwoorden.
2. De brief ter kennisgeving naar de overige fracties te verzenden

School als Wijk 

Het college besluit:
1. Deel te nemen aan de Groningse voorziening School als Wijk (SAW) op MBO-locaties voor het schooljaar 2024 tot en met het jaar 2027 en deelname aan deze voorziening na schooljaar 2024/2025 te evalueren.
2. Vanaf het jaar 2024 maximaal € 18.000,- beschikbaar te stellen aan de Groningse voorziening SAW;
3. In de begroting 2024 (onderdeel nieuwe ambities structureel) een bedrag a € 30.000,- op te nemen voor zowel de Groningse als Assense voorziening SAW.
De gemeente Aa en Hunze gaat financieel bijdragen aan de voorziening “School als Wijk” (SAW) in Groningen op verzoek van alle Groninger gemeenten. Het gaat over de inzet van welzijnswerk op mbo-locaties in Groningen. De reden dat de gemeente een bijdrage wordt gevraagd is dat jaarlijks ruim 450 studenten woonachtig in Aa en Hunze naar een MBO opleiding gaan in Groningen en gebruik (kunnen) maken van deze preventieve voorziening.

Project Vitaal Aa en Hunze 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het projectplan Vitaal Aa en Hunze;
2. Hiervoor een bedrag te reserveren van maximaal € 64.080,-- , waaronder een subsidie van € 43.080,-- aan Impuls.
Speciaal onderwijs (SO) wordt geboden aan leerlingen met complexe of
ernstige leer- en ontwikkelingsproblemen. Voor een aantal kinderen is het Speciaal Onderwijs niet toereikend en is er meer ondersteuning nodig. De Jeugdwet stelt de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van deze extra ondersteuning. Een onderwijs-zorgarrangement voor groepen kinderen kan hierin voorzien. De SO+klas van de Aventurijn is een dergelijk onderwijs-zorgarrangement. De gemeente stelt financiering beschikbaar om het Onderwijs-Zorgarrangement Aventurijn (SO+) te starten.

Collegevoorstel Onderwijs-Zorgarrangement SO+ klas Aventurijn 

Het college besluit: 
1. Te starten met het Onderwijs-zorgarrangement Aventurijn (SO+klas) conform het projectvoorstel.
2. De financiering van het gemeentelijke deel voor twee jaar beschikbaar te stellen vanuit budget jeugdhulp (schooljaar 2023/2024 en 2024/2025) en hiervoor de genoemde verdeelsleutel te hanteren.
3. In de evaluatie van de pilot ook het daadwerkelijk gebruik per gemeente inzichtelijk te maken.
4. De inkoop van Yorneo te organiseren vanuit NMD-samenwerking.