Openbare besluitenlijst collegevergadering 31 januari

Datum 31-01-2023
Voorzitter: A.W. Hiemstra

Agenda

Het college stelt de agenda vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

Verzoek tot transformeren naar woonbestemming Zeegserweg 1 t/m 17 Schipborg

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om geen medewerking te kunnen verlenen aan een transformatie naar wonen. 

Het collegebesluit luidt als volgt:

  1. Geen medewerking te verlenen aan transformatie van het cluster solitaire recreatiewoningen aan de Zeegserweg nummers 1 t/m 17 (oneven nummers) naar een ‘woonbestemming’;
  2. Conform het beleid Permanente Bewoning Recreatiewoningen handhavend op te treden tegen planologisch strijdig gebruik, en dit te gaan voorbereiden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten geen medewerking te kunnen verlenen aan de transformatie van het cluster recreatiewoningen aan de Zeegserweg (nummers 1 t/m 17) naar een woonbestemming. 

Afgelopen week zijn de eigenaren van de recreatiewoningen tijdens een besloten bijeenkomst geïnformeerd over dit besluit en de uitkomsten van het verkennende onderzoek. 

Een aantal eigenaren van de betreffende recreatiewoningen is zelf al jaren actief om aandacht te vragen bij de gemeente en gemeenteraad om te mogen transformeren. In de loop der jaren is het recreatieve gebruik van de woningen steeds meer afgenomen. Eigenaren of huurders zijn er permanent of langdurig in gaan wonen, wat strijdig is met het geldende bestemmingsplan.

Een mogelijke transformatie werd vervolgens verkend. Een aantal stappen is doorlopen conform gemeentelijke beleidsuitgangspunten en het stappenplan Transformatie van Vitale vakantieparken Drenthe. Tevens zijn diverse (landelijke) wet- en regelgeving van toepassing, gemeentelijk (en ook provinciaal) beleid met mogelijke invloed op nabij gelegen gronden / toekomstige ontwikkelingen. Bij de verkenning werd al snel duidelijk dat er aandachtspunten zijn in de omgeving die als eerste onderzocht moeten worden. Ten eerste de ligging direct aan de N34, maar ook de ligging ten opzichte van Natura 2000-gebied. 

In de Strategienota Toekomst Vakantieparken staat de regel ‘één park, één plan’ benoemd. Volgens de wet geluidshinder is het niet mogelijk wonen toe te staan op de nummers 1 en 3. Voor de huisnummers 5 t/m 13 geldt dat een ‘besluit hogere grenswaarden’ moet worden genomen. Tevens geldt voor de nummers 1 en 3 dat er geen sprake kan zijn van een goede ruimtelijke ordening. Bij transformatie zou er voor de nummers 5 t/m 17 gemotiveerd moeten worden waarom er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het transformeren naar wonen van dit cluster recreatiewoningen. 

Eigenaren houden de mogelijkheid om de woningen te verhuren of om het zelf als recreatiewoning te gebruiken. Over de termijn waar binnen het terugbrengen naar gebruik in overeenstemming met het bestemmingsplan gerealiseerd moet worden kan de gemeente op dit moment nog niets zeggen. De gemeente gaat dit voorbereiden en de eigenaren hierover informeren. Vanzelfsprekend krijgt iedereen een redelijke termijn voor het vinden van een oplossing.

Verlenging Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Naober Drenthe tot en met 31 december 2024 

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het verlengen van de bestaande Samenwerkingsovereenkomst Naober Drenthe inclusief bijbehorende Toelichting Informatie-uitwisseling tot en met 31 december 2024;
  2. Het college stemt in met het versturen van de collegebrief aan Naober Drenthe waarin de verlenging van de samenwerking tot en met 31 december 2024 wordt bevestigd.

De voorzitter van de Stuurgroep Naober Drenthe heeft aan alle convenantpartners (12 Drentse gemeenten, Provincie Drenthe, Politie en Openbaar Ministerie)een brief gestuurd met het verzoek om de SOK Naober te verlengen tot en met 31 december 2024. De voorgestelde verlenging loopt synchroon aan de looptijd van de bovenliggende Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Vitale Vakantieparken Drenthe.

Vergoeding leden Toegankelijkheidsraad

Het college besluit:

  1. De leden van de Toegankelijkheidsraad met terugwerkende kracht vanaf januari 2022 een maandelijkse vergoeding van € 45,-- euro te verstrekken;
  2. Dekking van de kosten ad € 4.300,-- halen uit budget Participatie inclusief beleid 2022;
  3. De structurele kosten te verwerken via een bijstelling in de Bestuursrapportage 2023.

Het college heeft ingestemd met het verlenen van een maandelijkse vergoeding aan de leden van de Toegankelijkheidsraad. 

In het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen verder aan de slag’ is opgenomen dat toegankelijkheid een vast aandachtspunt wordt binnen alle beleidsvelden binnen de gemeente. De gemeentelijke werkgroep Toegankelijkheid wordt betrokken bij de beleidsvoorbereiding en kan zo haar adviserende taak uitoefenen. Daarnaast kan deze werkgroep ook ongevraagd advies uitbrengen. Daarmee is de Toegankelijkheidsraad (TR) erkend als een vaste gesprekspartner en adviseur.