Openbare Besluitenlijst collegevergadering 7 maart

Datum 07-03-2023

Agenda

Het college stelt de agenda vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

Marktverordening Aa en Hunze 

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om de Marktverordening vast te stellen.

Vanwege gewijzigde jurisprudentie voor schaarse vergunningen (waaronder standplaatsen op markten en losse standplaatsen) moet de Marktverordening worden gewijzigd. Aan de raad wordt voorgesteld een looptijd van maximaal 15 jaar te hanteren voor het verlenen van standplaatsvergunningen. Daarnaast wordt voorgesteld om de vergunningen te verlenen via een lotingsprocedure.

Beroep instellen instemmingsbesluit winningsplan Nedmag 2018 

Het college besluit:
1.    In te stemmen met het door Nysingh Advocaten opgestelde concept beroepsschrift tegen het aangepaste instemmingsbesluit winningsplan Nedmag B.V;
2.    Een afschrift van het beroepsschrift ter informatie naar de raad te sturen.

Bestemmingsplan 'Wijk van de Toekomst, deelgebieden C en D, Gieten' 

Het college besluit:
1.    In te stemmen met de anterieure overeenkomst met Woningstichting De Volmacht over het bestemmingsplan ‘Wijk van de Toekomst, deelgebieden C en D, Gieten’;
2.    De raad te adviseren om het bestemmingsplan ‘Wijk van de Toekomst, deelgebieden C en D, Gieten’ ongewijzigd vast te stellen;
3.    De raad te adviseren om voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Aanvraag omgevingsvergunning en ruimtelijke onderbouwing mbt realisatie 7 woonappartementen op perceel Burg. Reijndersstraat 30 (toekomstig: Grote Brink 3a 1 t/m 3a7) te Rolde 

Het college besluit:
1.    In te stemmen met de Ruimtelijke onderbouwing en ontwerp beschikking Burgemeester Reijndersstraat 30 (toekomstig: Grote Brink 3a1 t/m 3a7) te Rolde;
2.    Deze Ruimtelijke onderbouwing en ontwerp beschikking ingevolge paragraaf 3.3 Wabo.gedurende zes weken voor een ieder ter inzage leggen;
3.    In te stemmen met (vorm)vrije m.e.r. beoordeling;
4.    In te stemmen met de anterieure overeenkomst met Brands Bouwontwikkeling inzake de Ruimtelijke onderbouwing en ontwerp beschikking.
5.    Deze Ruimtelijke onderbouwing en ontwerp beschikking via een aanbiedingsbrief ter kennisname in de raad te brengen;
6.    De overige conceptbrieven vast te stellen en verzenden.

Voorontwerp BP Hoofdstraat 23 te Rolde 

Het college besluit:
1.    De raad voor te stellen in te stemmen met de  ‘Ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Rolde Kom, Hoofdstraat 23’;
2.    De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Rode Kom, Hoofstraat 23’ (omvattende de toelichting, regels en verbeelding), in afwijking van het ter inzage gelegde ontwerp bestemmingsplan, ambtshalve aan te passen;
3.    De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Rolde Kom, Hoofdstraat 23” met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.ROLDEHOOFDSTR23-OW01 en de ondergrond ‘basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (2022-07-007)’, overeenkomstig het ontwerpbesluit gewijzigd vast te stellen.
4.    De raad voor te stellen voor onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Wijzigingsplan Buitengebied Boonspolder 

Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan “Buitengebied, Boonspolder”; 
2. Onderhavig ontwerp wijzigingsplan op basis van artikel 3.6, lid c. Wro gedurende zes weken ter inzage te leggen;
3. De brief vast te stellen en te verzenden.

Het college heeft ingestemd met de start van een planologische procedure om de bestemming van het gebied Boonspolder, nabij Spijkerboor, te wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch - Veenontginningenlandschap’ naar ‘Natuur’. Het college legt hiervoor het ontwerp wijzigingsplan ter inzage.

Ontwerp bestemmingsplan 3 woningen Dollard te Gasselternijveen

Het college besluit:
1.    Het ontwerp bestemmingsplan “Gasselternijveen, Woningbouwlocatie Dollard” gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage te leggen;
2.    De anterieure overeenkomst te ondertekenen.

Op 22 maart 2022 is ingestemd met het principebesluit inzake woningbouw aan de Dollard te Gasselternijveen. De initiatiefnemer (die tegenover de locatie  woont) gaat hier 3 woningen realiseren.

Raadsvragen PvdA N34 

Het college besluit om de schriftelijke vragen te beantwoorden.

Raadsvragen GroenLinks 

Het college besluit om de schriftelijke vragen te beantwoorden.

DOS Drenthe 

Het college besluit:
1. Het projectplan DOS Drenthe vast te stellen.
2. De gemeente De Wolden te mandateren als penvoerder op te treden voor de indiening van de SPUK DOS Drenthe aanvraag.
3. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst DOS Drenthe;
4. Wethouder ten Brink te mandateren namens het college de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

De gemeente Aa en Hunze is een van de zes deelnemende gemeenten die een aanvraag bij het ministerie van VWS heeft ingediend voor het project Domein Overstijgende Samenwerking (DOS) Drenthe. Doel van het project is dat kwetsbare inwoners langer verantwoord en met kwaliteit van leven thuis kunnen blijven wonen. Dit door een goede samenwerking tussen vrijwilligers,
mantelzorgers en medewerkers op het terrein van zorg en welzijn. Daarbij is niet de wetgeving leidend, maar de ondersteuningsbehoefte van de inwoner. In onze gemeente is het de dorpscoöperatie de Brug in Gasselternijveen en Grolloo Zorgt Samen die dit project gaan uitvoeren. Het project moet uiteindelijk ook leiden tot uitstel van de Wet Langdurige Zorg (Wlz).