Openbare Besluitenlijst collegevergadering 7 juni

Openbare Besluitenlijst collegevergadering 7 juni

Besluitenlijst B&W

Datum    07-06-2022
Voorzitter    A.W. Hiemstra

Agenda

De agenda wordt vastgesteld.

Vaststelling B&W besluiten 31-05-2022

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Uitnodigingen

De uitnodigingen worden besproken.

Verzoek om medewerking kleine 'uitbreiding' natuurbegraafplaats Hillig Meer in combinatie met kleine verkleining en (gedeeltelijke) herinrichting camping De Schaopvolte te Eext 
Het college besluit:
1.    In principe medewerking te verlenen aan:
2.    Verplaatsing ontvangst- en ceremoniegebouw, ten behoeve van natuurbegraafplaats Hillig Meer) naar verzochte locatie;
3.    Realisatie nieuwe parkeervoorziening en aansluiting daarvan op Provincialeweg, ten behoeve van natuurbegraafplaats Hillig Meer;
4.    Realisatie nieuw gebouw (‘technische kern’) ten behoeve van natuurbegraafplaats én camping;
e.e.a. in combinatie met de voorziene herstructurering van Camping de Schaopvolte.
5.    Bereid te zijn voor de gevraagde onderdelen die niet passen binnen het geldende bestemmingsplan een bestemmingsplanprocedure te doorlopen;
6.    Bereid te zijn voor de gevraagde onderdelen die wel passen binnen het geldende bestemmingsplan omgevingsvergunningen te verlenen;
7.    De brief aan aanvrager vast te stellen en verzenden.

Jaarrekening 2021 
Het college besluit:
1.    De raad voor te stellen de jaarstukken over het jaar 2021 vast te stellen;
2.    De raad voor te stellen om met de voorgestelde bestemming van het rekeningresultaat 2021 in te stemmen;
3.    Jaarverslag archief en informatiebeheer 2021 ter informatie aan te bieden aan de raad;
4.    Een persbericht uit te doen.

Opdrachtverlening taken Wet inburgering 2021 aan WPDA 
Het college besluit:
1. WPDA de opdracht te geven om taken uit te voeren i.h.k.v. de Wet inburgering 2021, onder voorbehoud van instemming gemeenteraad t.b.v. aanpassing van de betreffende gemeenschappelijke regeling;
2. Akkoord te gaan met scenario 1: intensivering in dienstverlening en begeleiding van de partner;
3. De totale kosten voor 2022 en 2023 à € 56.000,- te dekken uit het re-integratiebudget;
4. De opdrachtbrief aan WPDA te wijzigen en te verzenden.

Prestatieovereenkomst 2022 WPDA gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo 
Het college besluit:
1. In te stemmen met de prestatieovereenkomst 2022 tussen de colleges van B&W van gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo en het Algemeen Bestuur van het Werkplein Drentsche Aa;
2. De prestatieovereenkomst 2022 voor te leggen aan het AB van WPDA;
3. WPDA te informeren middels een brief en deze cc te sturen aan onze gemeenteraad.

Vaststelling wijzigingsplan "Buitengebied, Vredenheimseweg 9 te Grolloo" 
Het college besluit:
1.    In te stemmen met de ‘Reactienota zienswijzen wijzigingsplan “Buitengebied, Vredenheimseweg 9 te Grolloo”;
2.    De zienswijze van de in de reactienota onder 1 genoemde reclamant gegrond te verklaren;
3.    De toelichting, regels en verbeelding, in afwijking van het ter inzage gelegde ontwerp wijzigingsplan, naar aanleiding van de zienswijze aanpassen, conform de voorgestelde aan te brengen wijzigingen in de bijgevoegde ‘Reactienota zienswijzen wijzigingsplan “Buitengebied, Vredenheimseweg 9 te Grolloo”’;
4.    Het wijzigingsplan en besluit “Buitengebied, Vredenheimseweg 9 te Grolloo” gewijzigd vast te stellen;
5.    De conceptbrieven vast te stellen en verzenden.

Wevenakkersweg 3 Gasselte 
Het college besluit om het ontwerp bestemmingsplan Gasselte, Wevenakkersweg 3 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te leggen.

Wijziging tekst gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa in verband met uitvoering taken Wet inburgering 2021 
Het college besluit: 
1.    De gemeenteraad voor te stellen om het college toestemming te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa;
2.    De gemeenschappelijke regeling te wijzigen onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad.

Bestuursrapportage 2022 
Het college bespreekt de bestuursrapportage in twee sessies.  
De eerste bespreking vindt plaats op 7 juni en de tweede bespreking, tevens besluitvormend, vindt plaats op 14 juni.