Openbare Besluitenlijst collegevergadering 6 december

Datum 06-12-2022
Voorzitter A.W. Hiemstra

Agenda

De agenda wordt vastgesteld.

Uitnodigingen

De uitnodiging wordt besproken.

Netcongestie 

Het college besluit de raad te informeren over de transportschaarste op het hoogspanningsnetwerk van TenneT met een raadsbrief.

TenneT, de landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet, gaat voor alle stations in Drenthe een vooraankondiging van structurele congestie voor teruglevering van elektriciteit melden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Deze ontwikkelingen raken het elektriciteitsnet van de gemeente. De exacte gevolgen voor Aa en Hunze zijn nog onduidelijk en wordt verder onderzocht.

Regionale woondeal 

Het college besluit:
1. In te stemmen met het aangaan van de woondeal;
2. Wethouder I. Berghuis te machtigen om de woondeal te ondertekenen;
3. In te stemmen met de raadsbrief.

Prestatieafspraken De Volmacht en Woonborg 

Het college besluit:
1. In te stemmen met de (concept) prestatieafspraken voor 2023 met woningcorporaties en huurdersverenigingen;
2. Wethouder I. Berghuis te mandateren om de prestatieafspraken te ondertekenen;
3. De prestatieafspraken ter informatie met een tekstueel gewijzigde brief, naar de raad sturen

Vaststellen Huisvestingsprogramma 2023 

Het college besluit:
1.    Het Huisvestingsprogramma Onderwijs 2023 vast te stellen;
2.    Het bouwheerschap van de uitbreiding van De Dobbe bij de gemeente neer te leggen;
3.    De komende jaren samen met Stichting PrimAH bezien hoe het leerlingenaantal zich ontwikkelt in relatie tot de tijdelijke huisvesting in het dorpshuis;
4.    Stichting PrimAH te informeren middels een beschikking;
5.    De schoolbesturen te informeren over het besluit.

In het kader van het Huisvestingsprogramma Onderwijs wordt voor 2023 een 2e voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het vervolgproces van de nieuwbouw van Basisschool Prins Willem Alexander in Eext. Voor basisschool De Dobbe wordt een bedrag beschikbaar gesteld voor een permanente uitbreiding van de school.