Openbare Besluitenlijst collegevergadering 5 september

Openbare Besluitenlijst collegevergadering 5 september
Datum 05-09-2022
Tijd 15:30 - 16:30
Locatie Commissiekamer
Voorzitter A.W.Hiemstra

Realisatie nieuwe stal vleeskuikens op perceel Gasselterboerveen 2 te Gasselternijveen, 1e fase procedure omgevingsvergunning (ontwerp verklaring van geen bedenkingen).

Besluit:
1.    de bijgaande ruimtelijke onderbouwing -na aanvulling- vrij te geven voor overleg met instanties ter voldoening aan art. 3.1.1 Bro; deze aanvulling betreft de constatering dat deze ontwikkeling niet strijdig is met het oog op de huidige stikstofproblematiek en de situatie wat dat betreft juist verbetert;
2.    de raad voor te stellen om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning nr. 6204149.

Bestemmingsplan 'Wijk van de Toekomst, deelgebieden C en D, Gieten'

Besluit:
1.    Het bijgaande ontwerpbestemmingsplan ‘Wijk van de Toekomst, deelgebieden C en D, Gieten’ gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te leggen;
2.    Voor het plangebied geen archeologisch vervolgonderzoek te laten uitvoeren en het plangebied voor wat betreft archeologie vrij te geven.

Toelichting:
Ten behoeve van de herstructurering van deelgebieden C en D van de Wijk van de Toekomst in Gieten is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Woningstichting De Volmacht gaat in dit gebied 52 nieuwe duurzame woningen bouwen, 4 woningen worden verbouwd tot 2-onder-een-kapwoningen en 60 bestaande woningen en 20 garageboxen worden gesloopt. Het college heeft verschillende overlegpartners (waaronder provincie en waterschap) de gelegenheid geboden om op dit plan te
reageren. Omdat de reacties geen aanleiding hebben gegeven om het bestemmingsplan inhoudelijk te wijzigen, heeft het college besloten om de formele bestemmingsplanprocedure te starten en het ontwerpbestemmingsplan voor een ieder
ter inzage te leggen.

Verruimen toewijzingsregel Woonzorg Nederland en Habion

Besluit:
In te stemmen met ondertekening van de allonge van Woonzorg Nederland en Habion.

Uitvoeringsplan Werk In Zicht 2022

Besluit:
1.    Bijgevoegd ‘Uitvoeringsplan Werk in Zicht 2022 vast te stellen;
2.    De Arbeidsmarktregio van dit besluit op de hoogte te stellen.
3.    Het uitvoeringsplan middels een brief te verzenden aan de raad

Wijzigingsplan 'Buitengebied Hoofdstraat 3 Schoonloo"

Besluit:
1.    Een wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied voor te bereiden door het bijgevoegde ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Hoofdstraat 3 Schoonloo’ gedurende zes weken voor belanghebbenden ter visie te leggen.
Toelichting:

Dit wijzigingsplan betreft een planologische regeling voor het (woon)perceel Hoofdstraat 3 in Schoonloo. De regeling voorziet in de wijziging van de huidige bestemming ‘Bedrijf’ in ‘Wonen’, overeenkomstig het feitelijke gebruik waar al sinds jaar en dag sprake van is. Er wordt niet voorzien in het toevoegen van bebouwing. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om gedurende zes weken een zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar te maken.