Openbare Besluitenlijst collegevergadering 5 juli 2022

Openbare besluitenlijst 5 juli 2022

Besluitenlijst B&W

Datum    05-07-2022
Voorzitter    Ivo Berghuis

Agenda 5 juli 2022

De agenda wordt vastgesteld.

Vaststelling B&W besluitenlijst 27 juni 2022

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Uitnodigingen

De uitnodigingen worden besproken.

Voorontwerp BP Hoofdstraat 23 te Rolde 

Het college besluit:
1.    Het voorontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken vrij te geven voor overleg met instanties conform artikel 3.1.1 Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO);
2.    Inspraak te verlenen op dit voorontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken;
3.    Voor het plangebied geen archeologisch vervolgonderzoek te laten uitvoeren en het plangebied voor wat betreft archeologie vrij te geven;
4.    Het voorontwerp bestemmingsplan ter kennis te brengen van de raad.

Voorontwerp BP Gieterveen 8 woningen 

Het college besluit:
1.Het voorontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken vrij te geven voor overleg met instanties conform artikel 3.1.1 Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO);
2. Inspraak te verlenen op dit voorontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken;
3. Voor het plangebied geen archeologisch vervolgonderzoek te laten uitvoeren en het plangebied voor wat betreft archeologie vrij te geven;
4. Het voorontwerp bestemmingsplan ter kennis te brengen van de raad.

Verzoek om planschade vanwege gezondheidscentrum Gieten 

Het college besluit:
1.    Met inachtneming van de uitspaak van de Rechtbank Noord-Nederland een nieuw besluit te nemen op het bezwaarschrift en dit bezwaarschrift deels gegrond te verklaren en het bestreden besluit van 13 mei 2020 onder aanvullende motivering in stand te laten;
2.    Bezwaarde en derde-belanghebbende door middel van een brief van uw beslissing in kennis te stellen.

Actualiseren afvalbeleid 

Het college besluit:
1. Het afvalstoffenbeleidsplan 2023-2027 in concept vast te stellen;
2. Het afvalstoffenbeleidsplan 2023-2027 ter opinie en besluitvorming aan de raad aan te bieden.