Openbare Besluitenlijst collegevergadering 4 oktober

Datum 04-10-2022
Voorzitter A.W. Hiemstra

Agenda

De agenda wordt vastgesteld.

Vaststelling B&W besluiten 27-09-2022

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

Omgevingsvergunning inrichting Geelbroek 

Het college besluit:
1. De ruimtelijke onderbouwing vrij te geven voor overleg met instanties ter voldoening aan art. 3.1.1 Bro;
2. De raad voor te stellen om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning nr. 5866711.

Onze gemeente behandelt de aanvraag omgevingsvergunning voor de herinrichting Geelbroek, die grotendeels binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ past. De verlegging van de Geelbroekerweg in het project past echter niet binnen het bestemmingsplan, omdat deze strijdig is met de daar toegekende natuurbestemming. Daarom is daarvoor een aparte aanvraag omgevingsvergunning waar dit advies betrekking op heeft.

Raadsbrief Cultuurnota 'Cultuur verbindt' 2022 - 2025 

Het college besluit om gewijzigd in te stemmen met de brief. Niet in bezwaar gaan tegen aangepaste omgevingsvergunning
1. Geen bezwaar in te dienen tegen de omgevingsvergunning aan Nedmag bv. voor het milieuneutraal veranderen van de vigerende omgevingsvergunning van 30 april 2021;
2. In te stemmen met brief aan Staatssecretaris Vijlbrief van het ministerie van Economische Zaken;
3. Een afschrift van deze brief te versturen naar de stichting Stopzoutwinning;
4. Een afschrift van de deze brief te versturen naar de raad.

De gemeente verstuurt een brief aan de staatssecretaris om aandacht te vragen voor de problematiek vanwege niet correcte wijze van behandeling.