Openbare Besluitenlijst collegevergadering 4 april 2023

Datum 04-04-2023
Voorzitter A.W. Hiemstra

Milieucontrole mestbassin Marwijksoord 

Het college besluit om de brief vast te stellen en te verzenden. 

Stand van zaken verdubbeling N34 

Het college besluit:
1. De aanvullende raadsvragen van de fractie van de PvdA over de ontwikkelingen rond de reconstructie van de N34 middels een brief te verzenden;
2. De brief ter kennisgeving naar de overige fracties te verzenden.

Vaststellen verordening, verruiming minimaregelingen 

Het college besluit:
1. De individuele bijzondere bijstand te gebruiken om financiële ondersteuning te kunnen bieden aan inwoners die ondanks de landelijke maatregelen niet in staat zijn hun energierekening te voldoen;
2. De beleidsregels draagkrachtberekening Individuele bijzondere bijstand gemeente Aa en Hunze vast te stellen;
3. De gewijzigde verordening individuele inkomenstoeslag en verordening meedoen premies voor te leggen aan de gemeenteraad.

Brief compensatie 

Het college besluit om in te stemmen met de opgestelde brief in het kader van compensatie aan het ministerie van EZK, staatssecretaris Vijlbrief.