Openbare Besluitenlijst collegevergadering 30 augustus 2022

Openbare Besluitenlijst collegevergadering 30 augustus

30-08-2022
10:00 - 13:00
Commissiekamer
A.W. Hiemstra

visieontwikkeling dienstverlening

Besluit:
1.    Instemmen met de dienstverleningsvisie gemeente Aa en Hunze
2.    Als leidraad instemmen met het ontwikkelperspectief om hiermee de dienstverleningsvisie te implementeren en daarbij inwoners, bedrijven, organisaties en collega’s betrekken.
3.    Hiervoor de benodigde middelen te betrekken bij de najaarsnota 2022 en de begroting 2023.
4.    De dienstverleningsvisie ter kennis brengen van de raad conform bijgaande conceptbrief.

Beantwoording raadsvragen fractie PvdA ('t Loeg in Anderen)

Besluit:
•    De raadsvragen na aanpassing van de brief te beantwoorden middels de opgestelde conceptbrief.

Beslissing op klacht

Besluit:
1.    De klacht conform het advies van de commissie ongegrond te verklaren;
2.    Op advies van de commissie met klagers in gesprek te gaan om de verstandhouding te verbeteren;
3.    Klagers via bijgevoegde conceptbrief in kennis stellen van het genomen besluit.

Toelichting:
Er is een klacht ingediend. Deze klacht is voorgelegd aan de klaagschriftencommissie. De commissie heeft geadviseerd om de klacht ongegrond te verklaren, omdat zij tot het oordeel komt dat er niet onbehoorlijk is gehandeld. Het college heeft besloten conform het advies van de commissie de klacht ongegrond te verklaren.

Kwaliteitsimpuls fietspaden _ fietspad Spijkerboor-Eexterveen

Besluit:
Het college besluit om:

1.    De brief van de gemeenteraad van 7 juli 2022 te beantwoorden met een aangepaste antwoordbrief.
2.    Weth. Berghuis wordt gemandateerd om de aangepaste antwoordbrief te accorderen.

Startnotitie Lokale Klimaatadaptatiestrategie

Besluit:
•    Een Lokale Klimaatadaptatiestrategie (LAS) op te stellen.
•    Hier uitvoering aan te geven op basis van de bijgevoegde startnotitie LAS
•    De raad hierover op hoofdlijnen te informeren gecombineerd met de geplande presentatie over de Regionale

Klimaatadaptatiestrategie (RAS) in een informerende bijeenkomst op 22 september as.

Toelichting:
In het proces voor het opstellen van de LAS is de interne en externe
communicatie goed geborgd. Gemakshalve verwijs ik hiervoor naar de inhoud
van de startnotitie op dit onderdeel.

Het college heeft inhoudelijk conform advies besloten. Er waren wel enkele kanttekeningen:

Verlengen contract accountant

Besluit:
De raad voor te stellen om het contract met de huidige accountant Eshuis Accountants en Adviseurs (voorheen HZG Accountants en Adviseurs) met een jaar te verlengen tot en met 31 juli 2024 (tot en met Jaarrekening controle 2023).

Beantwoording raadsvragen fractie GroenLinks (vlaggen)

Besluit:
•    De raadsvragen te beantwoorden middels bijgevoegde conceptbrief.

Omgevingswet Nadeelcompensatieverordening

Besluit:
Het college besluit de verordening Nadeelcompensatie 2022 ter vaststelling voor te leggen aan de raad en de Procedureverordening voor advisering in tegemoetkoming planschade 2008 in te trekken.

Project invoering OW - technische wijzigingen verordeningen

Besluit:
Het college besluit om:

1.    De raad voor te stellen om de technische wijzigingen in Verordening Toeristenbelasting 2023 vast te stellen.
2.    De raad voor te stellen om de technische wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening 2020 vast te stellen.

Voorbereiding concept Erfgoedverordening (intrekken Monumentenverordening 2004) in verband met inwerkingtreding  Omgevingswet

Besluit:
Het college besluit conform advies:
1. Kennis te nemen van de reacties en in te stemmen met de voorgestelde beantwoording in het Eindverslag participatie ontwerp-Erfgoedverordening 2022 (bijlage 1).
2. In te stemmen met het concept raadsvoorstel Vaststellen Erfgoedverordening 2022.
3. De gemeenteraad voor te stellen bijgevoegde Erfgoedverordening 2022 vast te stellen.
4. De gemeenteraad voor te stellen de Monumentenverordening Aa en Hunze 2004 in te trekken.

Wevenakkersweg 3 Gasselte

Besluit:
•    de raad voor te stellen om het bijgaande bestemmingsplan Gasselte, Wevenakkersweg 3 ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan en deze voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen.
Het college biedt het bestemmingsplan Gasselte, Wevenakkersweg 3 aan de
raad ter vaststelling aan. Dit bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een
agrarisch loonbedrijf en een compensatiewoning naar aanleiding van de ruimte
voor ruimte regeling. Op het ontwerp bestemmingsplan zijn geen zienswijzen
ontvangen en heeft daarom geen aanleiding gegeven voor wijzigingen.

Beantwoording raadsvragen laaggeletterdheid

Besluit:
Het college besluit de vragen van de fractie van de PvdA te beantwoorden conform de opgestelde conceptbrief.