Openbare Besluitenlijst collegevergadering 29 november 2022

Datum 29-11-2022
Voorzitter A.W. Hiemstra

SOK Laadpalenconcessie 

Het college besluit:
1. Deel te nemen aan de volgende concessie voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte voor Drentse en Groningse gemeenten;
2. Hiervoor een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de provincie Drenthe aan te gaan;
3. De financiële dekking toe te voegen in het collegeadvies;

De burgmeester besluit:
Om wethouder I. Berghuis te machtigen de SOK te ondertekenen.

Om voldoende laadinfra te realiseren voor de toekomstige groei in elektrische auto’s heeft gemeente Aa en Hunze in samenwerking met andere Drentse en Groningse gemeenten en de bijbehorende provincies een concessie lopen met Allego. Echter verloopt deze in het voorjaar van 2023. Daarom wordt er gewerkt aan een nieuwe concessie. Voor het opstellen van de nieuwe concessie moeten de gemeenten allereerst akkoord gaan met de voorwaarden beschreven in de samenwerkingsovereenkomst. Daarom is het advies van deze nota om de samenwerkingsovereenkomst vast te stellen door het college. Na vaststelling door het college kan de samenwerkingsovereenkomst ondertekend worden door wethouder I. Berghuis om vervolgens het proces naar de nieuwe concessie verder uit te voeren.

MTB overeenkomst 2022 

Het college besluit:
1.    In te stemmen met de landelijke modelovereenkomst van de NTFU voor de aanleg, het onderhoud en de aansprakelijkheid van MTB routes;
2.    De vastgestelde modelovereenkomst van 10 november 2020 in te trekken;
3.    De overeenkomst met FTC Rolde te completeren en te ondertekenen;
4.    De modelovereenkomst voor te leggen aan de andere fietsclubs met meerdere lange routes die deels over ons grondgebied lopen;
5.    Een register te openen waarin de aangegane overeenkomsten worden geregistreerd.

Inkoop ondersteuning hulp bij het huishouden 

Het college besluit:
1. In te stemmen met een gelijktijdig inkooptraject hulp bij het huishouden met de vijf NMD gemeenten, wat leidt tot een contract per 2024;
2. In te stemmen met de keuze om te beschikken in uren, in plaats van op resultaten.

De vijf gemeenten in Noord- en Midden Drenthe gaan in 2023 de hulp bij het huishouden gezamenlijk inkopen. Het nieuwe contract zal per 1 januari 2024 ingaan. Met dit nieuwe contract kunnen inwoners die dit nodig hebben, ondersteuning krijgen bij hulp in het huishouden.

Herijking visie Duurzaamheid 

Het college besluit:
1.    De startnotitie herijking visie Duurzaamheid vast te stellen;
2.    De raad te informeren middels de een raadsbrief met als bijlagen de startnotitie en routekaart.
In 2012 heeft Aa en Hunze beleid vastgesteld voor duurzaamheid. De visie van 2012 is in 2017 herijkt en opnieuw vastgesteld. Sindsdien is er vooral op het landelijk toneel veel veranderd: het Klimaatakkoord, Klimaatwet, Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en het Grondstoffenakkoord zijn
gesloten. En lokaal is het aantal initiatieven op gebied van duurzaamheid gegroeid en zijn veel meer inwoners bezig met verduurzaming. De essentie van de visie uit 2012 en 2017 is anno 2022 nog altijd actueel: we willen een duurzame gemeente zijn. We werken al hard aan de uitvoering van deze
afspraken. De visie uit 2017 sluit echter niet meer aan bij de actualiteit en vraagt om herijking. Dat past ook bij het langjarig karakter van het werken aan duurzame ontwikkeling: we bouwen telkens voort op de voorgaande stap in de richting van de gewenste duurzame gemeente. De voorliggende startnotitie beschrijft hoe we het proces om tot een herijkte visie te komen willen
inrichten. De startnotitie beschrijft aanleiding en belang van de herijking, uitgangspunten, aanpak en planning. In dit collegevoorstel is daarvan de hoofdlijn opgenomen. De startnotitie wordt ter informatie toegezonden aan de raad. Daarbij geven we de raad inzage hoe het proces om tot een herijkte visie te komen wordt ingericht. Voor de raad is daarbinnen ook een rol weggelegd.

Bestuursrapportage en begroting 2023 Attenta  

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage januari-juli 2022 en de begroting 2023 van Attenta;
2. In te stemmen met een subsidie van € 2.810.177,-- waarvan € 172.500 incidenteel;
3. In te stemmen met de subsidiebeschikking;
4. In te stemmen met het voorstel aan de Raad.

Het college heeft ingestemd met het verstrekken van de subsidie voor 2023 aan Attenta. Ook dit jaar ontvangt Attenta tijdelijk extra middelen, omdat er ook volgend jaar extra werkzaamheden zijn. Door meer inzet op (school-) maatschappelijk werk, dorpsondersteuners en groepsactiviteiten, verwachten
we dat Attenta minder aanvragen hoeft af te handelen.

Tijdelijke huisvesting obs De Dobbe  

Het college besluit:
1.    Tijdelijke units te plaatsen bij obs De Dobbe voor de duur van 3 jaar, waarvan de huurkosten ca. € 16.000,-- per jaar bedragen;
2.    Een incidenteel bedrag voor eenmalige kosten toe te kennen voor plaatsingskosten, grondwerken, etc. van € 51.000,--;
3.    Toekennen van een bedrag voor eerste inrichting leermiddelen en meubilair van € 10.430,--;
4.    Het bouwheerschap van de tijdelijke huisvesting bij de gemeente te leggen;
5.    Afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal leerlingen de komende jaren, de huisvestingsbehoefte opnieuw te bekijken, ook in relatie tot de mogelijkheden die het dorpshuis met het gebruik van ruimte(n) op dat moment heeft;
6.    De beschikking te versturen aan Stichting PrimAH.
Ten behoeve van obs De Dobbe wordt een bedrag beschikbaar gesteld om te voorzien in de extra tijdelijke huisvestingsbehoefte. Vanuit onderwijskundig oogpunt is deze tijdelijke huisvesting dringend noodzakelijk. De leerlingenaantallen van de school zijn de laatste periode erg toegenomen.

Op 1 september jl. heeft Stichting PrimAH een aanvraag ingediend voor tijdelijke huisvesting in de vorm van een unit van 70 m2 bij obs De Dobbe. Het gaat om een unit met één klaslokaal, een gang en toiletten. De school beschikt nu over 5 leslokalen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een ruimte in het dorpshuis (28 m2) voor een kleine groep leerlingen uit de bovenbouw. De school is zover gegroeid dat er op korte termijn behoefte is aan een 6e lokaal (voor de kleuters)

Project Gasselterveld 

Het college besluit in te stemmen met de brief aan de raad over het project Versnelling Gasselterveld 2021-2022.

Vorig jaar op 14 december 2021, zijn de omgeving (inwoners Gasselte en bedrijven) en de raad tijdens een digitale informatie bijeenkomst geïnformeerd over bovenstaande ontwikkelingen binnen het project Versnelling Gasselterveld 2021-2022. Suggesties en opmerkingen die n.a.v. de presentatie over het ontwerp van het wandel- en fietspad zijn gedaan, zijn meegenomen in de uitwerking van het definitieve ontwerp. Nu het ontwerp gereed is en het bestek wordt opgesteld waarmee de werkzaamheden kunnen worden aanbesteed en gerealiseerd, wordt op 14 december a.s. een inloopbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze inloopbijeenkomst worden de omgeving en inwoners van Gasselte geïnformeerd en kunnen vragen worden gesteld over het te realiseren wandel-fietspad met bijbehorende oversteken.

Analyserapport 'omarm de complexiteit’

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het analyserapport ‘Omarm de complexiteit’;
2. In te stemmen met het doorgeleiden van het analyserapport richting de Gemeenteraad middels een raadsbrief.

Met de Raadsbrief wordt de Gemeenteraad geïnformeerd over de ontwikkelingen. Daarbij zal ook het analyserapport worden meegestuurd aan de Gemeenteraad. Begin volgend jaar organiseert de
Jeugdhulpregio Drenthe een gemeenschappelijke digitale bijeenkomst voor alle 12 gemeenteraden. Een bijeenkomst waarin de gemeenteraadsleden worden bijgepraat op zowel de landelijke ontwikkelingen als de ontwikkelingen in Drenthe.

Intentieverklaring onderwijs, zorg arrangementen 

Het college besluit:
1. De intentieverklaring Onderwijs - Zorg arrangementen (OZA’s) te ondertekenen voor het aanvragen van de pilot’s in het kader van de experimenteerregeling onderwijs;
2. De wethouder jeugdhulp hiervoor te mandateren.

Er is een initiatief wet in voorbereiding om leerrecht op te nemen in de wet. Leerrecht maakt het mogelijk dat ALLE kinderen onderwijs krijgen, ook kinderen die nu vrijstelling hebben of thuiszitten omdat er geen ( passend ) onderwijs beschikbaar is.

Met de ontwikkeling van onderwijs-zorg arrangementen kunnen meer leerlingen (weer) deelnemen aan een vorm van onderwijs die bij hen past. Met het ondertekenen van de intentieverklaring /samenwerkingsovereenkomst kunnen pilot’s worden ingediend voor de experimenteerregeling.

Met het ondertekenen van de intentieverklaring / samenwerkingsovereenkomst geeft de gemeente aan dat zij bereid is om samen met het onderwijs de OZA’s verder door te ontwikkelen en afspraken te maken over de benodigde inzet t.b.v. de leerling en financiering van de pilot’s. Deze intentieverklaring is nodig voor het indienen van aanvragen door het Samenwerkingsverband
onderwijs bij het ministerie om gebruik te mogen maken van de experimenteerregeling.

Najaarsnota 2022 

Het college besluit om de najaarsnota 2022 ter vaststelling voor te leggen aan de raad en een bijhorende brief te verzenden. 

(zie persbericht)

Visiedocument wegvak Rolde - Anderen

Het college besluit:
1. Om in te stemmen met het visiedocument;
2. Om de raad te informeren op 8 december 2022.  

(zie persbericht)