Openbare Besluitenlijst collegevergadering 27 september

Datum 27-09-2022
Tijd 9:00 - 13:00
Locatie Commissiekamer
Voorzitter A.W. Hiemstra

Vervolg Regiodeal 

Het college besluit gewijzigd in te stemmen met de brieven aan de Raad en de partners van de Regiodeal.

Vervolg voorbereiden verkoop locatie Vaart 11 Gasselternijveen

Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorbereiden van de openbare verkoop van Vaart 11;
2. De voorwaarde te stellen dat er minimaal 4 appartementen en maximaal 7 appartementen worden gebouwd, waarvan een aantal sociale huurwoningen moeten zijn;
3. Het besluit toe te lichten aan de dorps coöperatie;
4. De raad schriftelijk informeren over het collegebesluit.

Groen Links gevaarlijke fietspaden 

Het college besluit om de schriftelijk gestelde vragen van de fractie GroenLinks te beantwoorden.

N33 - VVGB Laadstation FastNed 

Het college besluit:
1. De ruimtelijke onderbouwing vrij te geven voor overleg met instanties ter voldoening
aan art. 3.1.1 BRO;
2. De raad voor te stellen om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het
afwijken van het bestemmingsplan ‘’Buitengebied’’ ten behoeve van het realiseren van
overkappingen voor laadstations van FastNed langs de N33;
3. Wethouder Berghuis te mandateren om het bijhorende raadsadvies op te stellen.

Bloemakkers toekomstbestendig (Bespreekstuk)

Het college besluit:
1. In te stemmen met de aanpak, zoals beschreven in de Startnotitie “Bloemakkers toekomstbestendig”, om te komen tot een ontwikkelroute en uitvoeringsplan voor de Bloemakkers;
2. De Startnotitie “Bloemakkers Toekomstbestendig” vast te stellen.

Belastingvoorstellen 2023 en 2024 

Het college besluit de belastingvoorstellen en belastingverordeningen ter vaststelling voor te leggen aan de Raad.

Wijzigen beleidsregel energietoeslag  

Besluit:
De gewijzigde Beleidsregel Eenmalige Energietoeslag gemeente Aa en Hunze 2022 vast te stellen. 
De komende periode maken we onze inwoners en samenwerkingspartners nogmaals attent op de mogelijkheid om de eenmalige energietoeslag aan te vragen. De aanvraag kan gedaan worden via de website van WPDA. Het adviesloket van Impuls Welzijn biedt ondersteuning aan inwoners bij het invullen van de aanvraag.

Nieuwbouw obs Prins Willem Alexander in Eext

Het college besluit:
1.    Op basis van de notitie “Toekomst schoolgebouw OBS Prins Willem Alexander – Eext
7 september” scenario 1: nieuwbouw school ‘voorop’ de locatie ’t Witzand als voorkeursscenario aan te wijzen;
2.    De raad in de begroting 2023 voor te stellen een bedrag op te nemen van € 100.000, -- voor een 2e voorbereidingskrediet in het jaar 2023;
3.    De raad in de begroting 2023 voor te stellen in de jaarschijf 2024 een bedrag op te nemen van € 2.250.000,-- voor nieuwbouw van basisschool PWA in Eext;
4.    De raad in de begroting 2023 voor te stellen voor de jaarschijf 2024 een bedrag op te nemen van € 97.000,-- voor sloop van de huidige basisschool PWA Eext;
5.    De raad in de begroting 2023 voor te stellen in de jaarschijf 2024 een bedrag op te nemen van € 220.000,-- voor het afboeken van de boekwaarde;
6.    De raad in de begroting 2023 voor te stellen in de jaarschijf 2024 een bedrag op te nemen van € 300.000,-- voor tijdelijke huisvesting van de school en verhuiskosten;
7.    De raad in de begroting 2023 voor te stellen in de jaarschijf 2024 een bedrag op te nemen van € 120.000,-- voor herinrichting terrein voor parkeren en verkeer;
8.    In te stemmen met de planning;
9.    Een raadsbrief te verzenden aan de raad op 27 september a.s. bij aanvang van de bijeenkomst voor belanghebbenden;
10.    In overleg met Communicatie een persbericht te verzenden.

Schriftelijke vragen fractie GroenLinks over ontwikkeling Nooitgedacht 

Het college besluit om de schriftelijk gestelde vragen van de fractie GroenLinks te beantwoorden.

Beantwoorden vragen GL over sociale agenda 

Het college besluit om de schriftelijk gestelde vragen van de fractie GroenLinks te beantwoorden.