Openbare Besluitenlijst collegevergadering 25 oktober

Datum 25-10-2022
Voorzitter A.W. Hiemstra

Agenda

De agenda wordt vastgesteld.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

Werkboek participatie

Het college besluit:
1.    Het werkboek 'Samen Doen' vast te stellen;
2.    Het werkboek aan de raad aan te bieden;
3.    Het werkboek 'Samen Doen' na 1 jaar te evalueren.

Toelichting:

In Aa en Hunze werken we samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties aan plannen en opgaven. Inwoners zo vroeg mogelijk betrekken bij processen die betrekking hebben op hun woon- en leefomgeving en helder zijn in onze rol, zo staat het beschreven in het coalitieakkoord 2022-2026. Het werkboek Samen Doen beoogt bij te dragen aan deze ambitie.
Participatie is als onderwerp opgepakt vanuit het programma Omgevingswet, omdat het daarin een belangrijk thema is. Er is voor gekozen het onderwerp breder op te pakken dan alleen voor de Omgevingswet. Het werkboek biedt daarom een handvat voor participatie in brede zin, waarbinnen de verplichtingen vanuit de Omgevingswet hun plek hebben gekregen. Zoals het nu lijkt gaat de Omgevingswet in op 1 januari 2023 en daarmee ook de participatieverplichtingen die daarmee samenhangen.

Wet open overheid 

Het college besluit om het ambitieniveau van de wet open overheid vast te stellen op niveau ‘basis’ waarmee wordt voldaan aan de wettelijke eisen van de wet open overheid.

Toelichting:

Op 01-05-2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van de Woo is een open, transparante en toegankelijke overheid. Concreet vraagt dit van bestuursorganen en (semi)overheden dat zij hun informatievoorziening op orde hebben om informatie op een toegankelijke wijze actief openbaar te maken. We zijn gestart met de implementatie hiervan want we hechten belang aan een transparante overheid. De wet zal gefaseerd in werking treden, het is daarom ook een groeimodel en in elke fase wordt er meer informatie actief openbaar gemaakt.

Vaststelling bestemmingsplan "Eexterveen, nieuwbouw OBS De Kameleon op sportveld te Eexterveen" 

Het college besluit:
1.    De raad voor te stellen in te stemmen met de ‘reactienota zienswijzen bestemmingsplan “Eexterveen, nieuwbouw OBS De Kameleon op sportveld te Eexterveen”;
2.    De raad voor te stellen de zienswijzen van de in de reactienota genoemde reclamanten ongegrond te verklaren;
3.    De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Eexterveen, nieuwbouw OBS De Kameleon op sportveld te Eexterveen”, met de planidentificatienummer ‘NL.IMRO.1680.SAEOBSKAMELEON’ en de ondergrond ‘BGT en BRK 26-11-2021’, zoals deze vervat is in verbeelding en regels, overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit gewijzigd vaststellen;
4.    De raad voor te stellen voor onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Toelichting:

Het college heeft voorgesteld het bestemmingsplan “Eexterveen, nieuwbouw OBS De Kameleon op sportveld te Eexterveen” ter vaststelling aan te bieden aan de raad. Het plan is om op het huidige sportveld een nieuw schoolgebouw voor OBS De Kameleon te realiseren, waarbij tevens de toegang en parkeervoorziening van, aan en naar de Zandvoorterweg wordt verbeterd en uitgebreid.

Verlenging convenant dementievriendelijk Drenthe 2022-2026 

Het college besluit:
1. Het convenant dementievriendelijk Drenthe te verlengen;
2. Wethouder ten Brink te machtigen om het convenant namens het college te ondertekenen ter verlenging van het huidige convenant.

Toelichting:

Met de verlenging van het convenant dementie vriendelijk Drenthe, draagt de gemeente Aa en Hunze bij aan het realiseren van een dementievriendelijke Drentse samenleving. Dit houdt in dat mensen met dementie zo lang mogelijk hun waardigheid en zelfstandigheid kunnen behouden en mee blijven doen in de samenleving en hun naasten hierin ondersteund worden.

Jaarverslag/jaarrekening 2021 Impuls - Welzijn 

Het college besluit:
1.     Het jaarverslag en de subsidieverantwoording 2021 voor kennisgeving aan te nemen;
2.    Het definitieve subsidiebedrag 2021, met toepassing van de hardheidsclausule, vast te stellen op € 1.329.152,- voor structurele taken en € 257.222,- voor projecten;
3.    De jaarstukken ter kennisneming aan te bieden aan de gemeenteraad;  
4.    Impuls middels een brief te informeren. 

Toelichting:

Impuls voert diverse taken uit in het kader van de buurt- en opbouwwerk, jeugdwerk,
maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning en ondersteuning van vrijwilligerswerk. In de jaarrekening en het jaarverslag legt Impuls verantwoording af aan de gemeente over de besteding van de subsidie. De besteding van de middelen en inhoudelijke verantwoording past binnen de door ons aan Impuls verstrekte opdrachten.

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo2021 

Het college besluit:
1.    Kennis te nemen van de resultaten van het cliënt ervaringsonderzoek(CEO) Wmo 2021;
2.    De uitkomsten van de tien standaardvragen beschikbaar te stellen aan het Ministerie van VWS;
3.    In te stemmen met het versturen van de brief naar de Raad en de Adviesraad Sociaal Domein.

Toelichting:

Het merendeel van de inwoners van Aa en Hunze dat in 2021 gebruik heeft gemaakt van een Wmo-voorziening en meegewerkt heeft aan het cliënttevredenheidsonderzoek, is heel tevreden over de effecten van de ingezette ondersteuning. Het onderzoek is uitgevoerd door ZorgfocuZ. Inwoners gaven daarnaast aan dat zij tevreden zijn over het contact met de medewerkers van Stichting Attenta en hebben dit gesprek met gemiddeld een 7.8 beoordeeld.