Openbare Besluitenlijst collegevergadering 25 april

Datum 25-04-2023
Voorzitter A.W. Hiemstra

Agenda

Het college stelt de agenda vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

Pilot tiny houses Schreierswijk Gasselternijveen 

Het college besluit:
1.    Kennis te nemen van de financiële doorrekeningen pilot tiny houses en de benodigde voorbereidingskrediet mee te nemen in de bestuursrapportage; 
2.    In te stemmen met uitgifte via collectief particulier opdrachtgeverschap;
3.    In te stemmen met het ‘Stappenplan pilot tiny houses, Schreierswijk Gasselternijveen’;
4.    De gemeenteraad te informeren over de voortgang van de pilot middels een gewijzigde brief;
5.    Omwonenden te informeren over de start middels een gesprek.

Start verkoop proces Vaart 11 Gasselternijveen

Het college besluit conform advies in te stemmen met voorgestelde correcties en verduidelijking Selectie leidraad

Tienmaatsweg 2a te Grolloo 

Het college besluit:
1.    In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan “Buitengebied, Tienmaatsweg 2;
2.    Het ontwerp wijzigingsplan “Buitengebied, Tienmaatsweg 2” conform 3.6, lid c Wro gedurende 6 weken voor een ieder ter visie te leggen.

Verhoging bijdrage Drents Energieloket 2023 

Het college besluit in te stemmen met de verhoogde bijdrage voor het Drents Energieloket voor 2023.

Toelichting:
Sinds 2022 is het aantal vragen dat wordt gesteld door inwoners aan het
Drents Energieloket (DEL) enorm toegenomen. Dit vraagt om meer inzet dan begroot. De stuurgroep van het DEL stelt nu voor om de basisovereenkomst van het DEL uit te breiden en de basisfinanciering op te hogen met 100.000 euro en dit hoofdelijk te verdelen over de 12 gemeentelijke partners. Deze bijdrage geldt voor 2023 en is vooruitlopend op de verdere doorontwikkeling van het DEL. De verhoogde bijdrage voor 2023 bedraagt voor elke gemeente €8.333 euro.

Besteding Klijnsmagelden 

Het college besluit:
1.    In te stemmen met het toekennen van een subsidie voor Jeugdfonds Sport en Cultuur voor 2023 a € 40.000,-;
2.    In te stemmen met het toekennen van een subsidie voor Leergeld voor 2023 a € 25.000,-;
3.    Jeugdfonds Sport en Cultuur en Leergeld te informeren middels brieven.

Toelichting:
Het college heeft ingestemd met het verlenen van subsidie voor 2023 aan Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur en zorgt zo dat alle kinderen mee kunnen doen met dat wat voor leeftijdsgenootjes gewoon is, ongeacht het ontbreken van financiële middelen bij hun ouders. Leergeld heeft als doel het verlenen van materiele hulp aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die achterblijven in maatschappelijke participatie (school, cultuur, sport en welzijn) doordat het gezin waartoe zij behoren onvoldoende financiële beschikkingsruimte heeft. Jeugdfonds Sport en Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen ze de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.