Openbare Besluitenlijst collegevergadering 24 januari

Datum 24-01-2023
Voorzitter A.W. Hiemstra

Agenda

Het college stelt de agenda vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

Schriftelijke vragen D66- Woonvisie 

Het college besluit om de vragen van D66 te beantwoorden middels een brief.

Schriftelijke vragen D66- Aangelegde (tijdelijke) parkeerplaats voormalig Erkelens terrein 

Het college besluit om de vragen van D66 te beantwoorden middels een brief. 

Verzoeken tot aankoop en ingebruikgeven van gemeentegrond 

Het college besluit om het advies aan te houden.

Verlenging Agenda voor de Veenkoloniën 

Het college besluit:
1.    In navolging van het voorstel van de Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën, de deelname aan de Agenda voor de Veenkolonien te verlengen met 1 jaar tot en met 2024.
2.    Voor de verlengde inzet van de Agenda voor de Veenkoloniën een extra jaar contributie toe te kennen van €5.000 en dit bedrag te dekken uit het budget ‘Grote Projecten’.
3.    De Stuurgroep van de Agenda hierover te informeren met een brief en een afschrift daarvan aan de raad te sturen]

Projectplan ‘Fixbussen’

Het college besluit:
1.    Vanaf de start deel te nemen aan het project “fixbussen” als onderdeel van de aanpak energiearmoede;
2.    Hiervoor €34.958 beschikbaar te stellen uit het SPUK budget voor energiearmoede;
3.    Eveneens uit het SPUK budget een gemeentelijke vrijwilligersvergoeding te reserveren voor het inzetten van vrijwilligers.

Toelichting:
Door de stijgende energieprijzen is energie armoede toegenomen. Ook in Aa en Hunze. Samen met de provincie en een aantal andere Drentse gemeenten is een regionale samenwerking gestart om gezamenlijk energie armoede aan te pakken. Een plan voortkomend uit deze samenwerking is het project fixbussen. De fixbussen gaan langs bij inwoners (woningeigenaren en huurders) om kleine niet gebouw gebonden maatregelen te treffen voor energiebesparing. De fixbussen gaan voornamelijk langs bij mensen die energiebesparende maatregelen niet kunnen betalen of niet zelf kunnen aanbrengen.