Openbare Besluitenlijst collegevergadering 24 augustus 2021Besluitenlijst Vertrouwelijk B&W

Datum

24-08-2021

Voorzitter

de heer Anno Wietze Hiemstra


Agenda 24-08-21

De agenda wordt vastgesteldVaststelling B&W besluiten 06-07-21

De besluitenlijsten worden vastgesteld.Uitnodigingen

De uitnodigingen worden besprokenOnderzoek Huisvesting (culturele) verenigingen Gieten

Het college besluit gewijzigd in te stemmen met de kadernotitie voor de nieuwe accommodatie voor culturele verenigingen in Gieten.Beantwoording raadsvragen Ecologisch bermbeheer

Het college besluit de vragen vanuit de raad met betrekking tot ecologisch bermbeheer te beantwoorden middels een brief.Farmers Defence Force: Jacobskruiskruid (Senecio Jacobea) en andere giftige planten

Het college besluit de vragen van Farmers Defence Force met betrekking tot Jacobskruiskruid en andere giftige planten te beantwoorden middels een brief.Beantwoording raadsvragen Bloedserieus

Het college besluit de schriftelijke vragen van GroenLinks te beantwoorden.Beantwoording raadsvragen alternatieve behandelmethoden

Het college besluit:
1. De beantwoording van de vragen gewijzigd uit te doen;
2. De raad te informeren door de brief in afschrift te verzenden.Uitvoeringsplan Woonvisie

Het college besluit met terugwerkende kracht:
1. In afwijking op het personele inkoop- en aanbestedingsbeleid een projectleider in te huren;
2. De kosten van € 17.762,00 ten laste te brengen van het budget woonvisie en dit te verwerken in de najaarsrapportage.Uitvoeringsprogramma Drenthe Samen Gezond in Beweging + Consortiumovereenkomst Drenthe Samen Gezond

Het college besluit het uitvoeringsprogramma Drenthe, Samen Gezond in Beweging 2021-2024 en het Consortiumovereenkomst Drenthe Samen Gezond voor kennisgeving aan te nemen.Brief van de provincie Drenthe over het Wob verzoek inzake Shell

Het college besluit geen zienswijze in te dienen op het voornemen van de provincie Drenthe om het Wob verzoek inzake Shell in te willigen.