Openbare Besluitenlijst collegevergadering 22 november

Datum 22-11-2022
Voorzitter A.W. Hiemstra

Starterslening

Het college besluit:
1.    Om na aanpassing in te stemmen met de opgestelde conceptbrief en deze toe te zenden aan de raad.
2.    De portefeuillehouder te mandateren de in de brief te verwerken aanpassingen te accorderen.