Openbare Besluitenlijst collegevergadering 21 maart

Datum 21-03-2023
Voorzitter A.W. Hiemstra

Agenda

Het college stelt de agenda vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

Beslissing Gedeputeerde Staten inzake administratief beroep niet onttrekken weg aan de openbaarheid  (weg tussen 't Loeg 23 en 25 in Anderen) 

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de beslissing in administratief beroep (besluit raad vernietigd en de weg door Gedeputeerde Staten aan de openbaarheid onttrokken) en besluiten om geen beroep in te stellen bij de rechtbank;
2. De raad middels een gewijzigde brief te informeren over de uitspraak;
3. Conform uitspraak de proceskosten te vergoeden.

Opstarten uitvoeringsprogramma “Beleid actualiseren verblijfsaccommodaties” 

Het college besluit het “Uitvoeringsprogramma beleid verblijfsaccommodaties” op te starten naar aanleiding van het actiepunt uit de “Economische koersnota”.

Beleidsregels Wet inburgering 2021 

Het college besluit:
1. De beleidsregels voor de uitvoering van de Wet inburgering 2021 vast te stellen;
2. Mandaat te verlenen aan de teamleider van team samenleving voor het afgeven van de beschikking voor het opleggen van een bestuurlijke boete aan de inburgering plichtige, indien noodzakelijk en zoals beschreven in de beleidsregels.

Voor het uitvoeren van de Wet inburgering 2021 zijn beleidsregels opgesteld. Deze beleidsregels beschrijven hoe we in de gemeente Aa en Hunze uitvoering geven aan de Wet inburgering 2021 en welke taken en verplichtingen hierbij horen, voor zowel de gemeente als de inburgeringsplichtige.

Energie, Noodfonds 

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de kaders voor het verstrekken van de subsidie zoals weergegeven onder het kopje Kaders voor subsidieverstrekking;
2. De meerkosten aan energie voor 80% te compenseren bij sportverenigingen, culturele instellingen en dorpshuizen tot een maximum van € 7.500, die voldoen aan de  voorgestelde kaders onder het kopje Kaders voor subsidieverstrekking;
3. Subsidie te verstrekken op basis van maatwerk;
4. Subsidieplafond vast te stellen op € 250.000;
5. De belanghebbende te informeren middels een brief;
6. Een apart project vast te stellen voor:
- het vervangen van de veldverlichting bij sportverenigingen door LED verlichting,
- het vervangen van CV-ketels bij dorpshuizen door luchtwarmtepompen of hybride ketels.

In 2022 zagen we een sterke stijging in energieprijzen. Door deze grote stijging kwamen huishoudens, verenigingen en ondernemers met flexibele energiecontracten of aflopende vaste contracten al snel in de problemen. Het Rijk heeft vervolgens een aantal maatregelen genomen om deze pijn te verlichten. Hiermee zijn echter niet alle problemen opgelost. Een aantal (sport)verenigingen, dorpshuizen en culturele instellingen gaven aan alsnog in de problemen te komen. Daarom is er voor deze groep een noodfonds van € 250.000,- ingericht. Met dit bedrag kunnen verenigingen/instellingen in de gemeente worden ondersteund, met een maximale bijdrage van € 7.500,- per organisatie. De bijdrage is bedoeld om de organisaties door 2023 heen te helpen en ze te stimuleren om dit jaar te starten met verduurzamen. 

Standplaatsenbeleid 

Het college besluit:
(Onder voorbehoud van vaststelling van de Marktverordening 2023 door de raad)
1. Het standplaatsenbeleid vast te stellen;
2. Het bijgevoegde inpassingsplan met bijbehorende tekeningen vast te stellen voor de standplaatsen op de weekmarkten in Gieten, Annen en Rolde;
3. Vaste locaties voor standplaatsen (buiten de weekmarkt) op de tekeningen aan te wijzen.

Naast standplaatsen op de weekmarkten zijn er binnen onze gemeente ook losse standplaatsvergunningen in de kern-winkel-gebieden verleend. Ook worden er seizoensgebonden en incidentele standplaatsvergunningen verleend. De gemeente beschikt niet over standplaatsenbeleid voor standplaatsen buiten de weekmarkt. Dergelijke aanvragen werden tot nu toe enkel getoetst aan de bepalingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het huidige proces voor het verlenen van standplaatsvergunningen voldoet niet aan de bestaande wet- en regelgeving. Om hier aan te voldoen is het wenselijk om standplaatsenbeleid op te stellen. Met het standplaatsenbeleid wordt aangesloten bij de bepalingen in de Marktverordening die door de raad is vastgesteld. Dit betekent dat een looptijd van maximaal vijftien jaar wordt gehanteerd voor het verlenen van standplaatsvergunningen. Daarnaast wordt voorgesteld om de vergunningen te verlenen via een lotingsprocedure.

Definitieve verklaring van geen bedenkingen Gasselterboerveen 2 te Gasselternijveen 

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de ‘reactienota zienswijzen ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure Gasselterboerveen 2 te Gasselternijveen’;
2. De raad voor te stellen om vanwege de ingekomen zienswijzen en onze reacties daarop, conform de onder 1., genoemde reactienota, de ruimtelijke onderbouwing en de ontwerp beschikking niet aan te passen;
3. De ruimtelijke onderbouwing en de ontwerp beschikking, in afwijking van de ter inzage gelegde stukken, ambtshalve aan te passen conform bijlage ‘Ambtshalve aanpassingen ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure Gasselterboerveen 2 te Gasselternijveen‘;
4. De raad voor te stellen een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een nieuwe stal op het perceel Gasselterboerveen 2 te Gasselternijveen, e.e.a. conform de aanvraag omgevingsvergunning met aanvraagnummer 6204149 d.d. 7 augustus 2021;
5. De raad voor te stellen voor onderhavige definitieve verklaring van geen bedenkingen geen exploitatieplan vast te stellen.

Het college stelt voor om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van een nieuwe pluimveestal op het perceel Gasselterboerveen 2 te Gasselternijveen. 

Aanvullende schriftelijke vragen CDA Energiearmoede 

Het college besluit de schriftelijke vragen van het CDA te beantwoorden.