Openbare Besluitenlijst collegevergadering 20 september

Datum 20-09-2022
Voorzitter A.W. Hiemstra

Agenda 20 september 2022

Het college stelt de agenda vast.

Vaststelling B&W besluiten 13 september 2022

Het college stelt de besluitenlijst vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

Beslissing op bezwaar PBR dossier

Het college besluit
1. Het besluit kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren, af te zien van horen, het bestreden besluit in stand te laten en de proceskosten niet te vergoeden;
2. Bezwaarden op de hoogte stellen van het besluit middels een brief.

Toelichting:
Het college heeft een last onder dwangsom opgelegd wegens illegale bewoning van een recreatieverblijf. Het bezwaar is ruim een maand na het aflopen van de bezwaartermijn ingediend. Daarom is het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

Petitie bewoners Molenakkers, Kruisakkers en Veldweg Annen

Het college besluit:
1. Om de Lindebomen te aan de Molenakkers huisnummer 1 t/m 33 en bij Kruisakkers 5 en 7 te knotten vanwege het straatbeeld;
2. De ondertekenaars van de petitie schriftelijk te informeren over het besluit.

Toelichting:
Het college besluit om 28 linden te knotten, zodat er een uniform straatbeeld ontstaat, omdat de bomen aan één kant van dit deel van de Molenakkers al geknot zijn.
De gemeente heeft een petitie ontvangen welke door 29 bewoners uit Annen is ondertekend. In de petitie verzoeken de bewoners de gemeente de lindebomen in de directe omgeving te knotten. De bewoners ervaren overlast van de lindebomen in de vorm van honingdauw, afkomstig van bladluizen. Het college heeft besloten het verzoek de lindebomen te knotten deels uit te voeren. Het gaat om 28 te knotten linden. De overige linden in de omgeving worden niet geknot. 

Bloemrijke Akkers 2023-2027

Het college besluit:
1.    De jaarlijkse bijdrage ten behoeve van het project Bloemrijke akkers aan Agrarische Natuur Drenthe voor de periode 2023-2027 te continueren;
2.    De bedoelde bijdrage verhogen tot € 10.000,-- per jaar;
3.    Het genoemde bedrag voor de periode 2023-2027 beschikbaar stellen aan de Agrarische Natuur Drenthe.

Toelichting:
Het college besloot om voor de periode 2023-2027 jaarlijks € 10.000,- beschikbaar te stellen aan Agrarische Natuur Drenthe om hiermee het project Bloemrijke akkers in 2023 voor 5 jaar continueren. Het realiseren van bloemrijke akkers draagt bij aan de biodiversiteit in Aa en Hunze en andere Drentse gemeenten en verfraait het landschap.