Openbare Besluitenlijst collegevergadering 17 februari 2023

Datum 17-01-2023
Tijd 9:00 - 13:00
Locatie Commissiekamer

1 Agenda

2 Uitnodigingen

3 Ingestelde beroep instemmingsbesluit winningsplan Nedmag 2018

Het college besluit:
1.    in te stemmen met de brieven verzonden aan de Raad van staat over de gronden hoger beroep instemmingsbesluit Nedmag BV en intrekken hoger beroep omgevingsvergunningen Nedmag BV.
2.    een afschrift van deze brieven te versturen aan de raad

4  Aanpassing voorstel Starterslening

Het college besluit:
1.    Na aanpassing in te stemmen met voorgestelde conceptbrief aan de fractie van D66 en deze toe te zenden aan de gemeenteraad, vergezeld van een voorstel voor een aangepaste verordening.

5 Subsidieregeling Cultuur - Sociaal Domein

Het college besluit:
       1.   Subsidieregeling subsidie Cultuur – Sociaal Domein na aanpassing vast te stellen
       2.   Het aanvraagformulier behorende bij deze subsidieregeling vast te stellen
       3.   De subsidieregeling per 1 februari 2023 tot en met 31 december 2025 open te stellen

Toelichting: Het college heeft ingestemd met de subsidieregeling ‘Cultuur – Sociaal Domein’. Met deze regeling kunnen subsidies toegekend worden aan projecten waarbij cultuur wordt ingezet als instrument om aandacht te vragen voor specifieke thema’s, om cultuurparticipatie te vergroten bij nieuwe doelgroepen en/of die de sociale verbondenheid in dorpen of wijken versterkt. Deze subsidieregeling komt voort uit de nieuwe cultuurnota ‘Cultuur verbindt’. De subsidieregeling wordt per 1 februari 2023 geopend en loopt eind 2025 af. Per jaar is een bedrag van € 12.500,- beschikbaar.

6 Initiatiefvoorstel raad herziening Nota Welstand zonnepanelen beschermd dorpsgezicht Annerveenschekanaal – Eexterveenschekanaal

Besluit:
Het college besluit:
1.    Antwoord de indieners van het initiatiefvoorstel, dat wat het college betreft een aanpassing van de Welstandsnota mogelijk is  die als vierde optie ook binnen beschermde dorpsgezichten de plaatsing van zonnepanelen op het voordakvlak van hoofdgebouwen, mogelijk maakt.