Openbare Besluitenlijst collegevergadering 14 maart

Datum 14-03-2023
Tijd 9:00 - 13:00
Locatie Commissiekamer
Voorzitter A.W. Hiemstra

Klantbelevingsonderzoek

Het college besluit:
1.    Kennis te nemen van het klantbelevingsonderzoek.
2.    In te stemmen met verzending van de opgestelde brief aan de raad.

Raadsvragen GroenLinks: Ontwikkelingen diverse panden Gieten

Het college besluit:
1.    De raadsvragen van de fractie GroenLinks met de opgestelde brief te beantwoorden.
2.    De brief ter kennisneming naar de overige fracties te verzenden.

Verruiming openingstijden afvalbrengstation rondom feestdagen

Het college besluit:
1.    Het afvalbrengstation met ingang van 2023 op aangewezen zaterdagen rondom Kerstmis, Oud en Nieuw, Goede Vrijdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag extra en de gehele dag te openen.
2.    De kosten daarvan voor het jaar 2023 te verwerken in de bestuursrapportage en vanaf 2024 te dekken vanuit de afvalstoffenheffing (en op die wijze te verwerken in de begroting 2024).
3.    De verruimde openstelling na een jaar te evalueren. 
4.    De opgestelde raadsbrief te verzenden aan de raad.

Verlenging vervoersovereenkomst Publiek Vervoer 1 juli 2024 tot 1 juli 2026

Het college besluit:
1.    De vervoersovereenkomst publiek vervoer op grond van artikel 2.2 van de vervoersovereenkomst nogmaals te verlengen voor een periode van twee aaneengesloten jaren. De periode van verlenging is van 31 juli 2024 tot 1 augustus 2026.
Raadsvragen D66: laagfrequent geluid, slagschaduw en verlichting windmolens
Het college besluit:
1.    De vragen van D66 (22 februari 2023) te beantwoorden conform de opgestelde conceptbrief.

Uitvoeringsovereenkomst GKB 2023

Het college besluit:
1.    In te stemmen met de Uitvoeringsovereenkomst 2023 met de GKB voor de uitvoering van het materiële deel van de integrale schuldhulpverlening in de gemeente Aa en Hunze in het jaar 2023;
2.    Kennis te nemen van het Basisdienstenboek 2023 van de GKB, dat als basis dient voor de Uitvoeringsovereenkomst 2023.

Verzoek aankoop perceel gemeentegrond

Het college besluit:
1.    Af te wijken van het collegebesluit van april 2021 (stoppen met verkoop/ingebruikgeving/verhuur van overhoeken) en het perceel gemeentegrond grenzend aan Kerspelstraat 49 te Gieten te verkopen.

Ondertekenen gezamenlijke brief omtrent zorgen vrijstelling artikel 5 onder b Leerplichtwet 1969

Het college besluit:
1.    Kennis te nemen van de zorgen over vrijstelling 5 onder b Leerplichtwet 1969.
2.    In te stemmen met verzending van de opgestelde brief aan het Ministerie van OCW.
3.    Wethouder B. Luinge te mandateren om de gezamenlijke brief te ondertekenen.

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2021-2022

Het college besluit:
1.    Kennis te nemen van de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Jeugd 2021-2022.
2.    De uitkomsten beschikbaar te stellen aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (waarstaatjegemeente.nl).
3.    In te stemmen met het verzenden van de opgestelde raadsbrief aan de leden van de raad.