Openbare Besluitenlijst collegevergadering 14 juni

Besluitenlijst B&W 16 juni

Besluitenlijst B&W

Datum    14-06-2022
Voorzitter    A.W. Hiemstra

Agenda

De agenda is vastgesteld.

Vaststelling B&W besluiten 07-06-2022
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Uitnodigingen
De uitnodigingen worden besproken.

Verlegging weg Geelbroek, 1e fase procedure omgevingsvergunning 
Het college besluit om het advies aan te houden.

Leden welstandcommissie 
Het college besluit om de raad voor te stellen de onderstaande personen met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2022 te benoemen als lid van de welstandscommissie voor een periode van
drie jaar:
- de heer L. Smoor, als burgerlid;
- de heer J.A. Mulder, als architect-deskundige.

Toeristenbelasting 2023 
Het college besluit om de verordening Toeristenbelasting 2023 ter vaststelling voor te leggen aan de Raad.

Bestuursrapportage 2022 
Het college besluit de bestuursrapportage 2022 vast te stellen en aan de raad aan te bieden, het beleidsmatige deel ter kennisname en het financiële deel (de bijstellingen) ter vaststelling.

Tiny Houses, kleinschalige vernieuwende wooninitiatieven 
Het college besluit:
1.    Kennis te nemen van de projectopdracht Vooronderzoek pilot Tiny Houses;
2.    Akkoord te gaan met de voorkeurslocatie;
3.    De resultaten na afronding van het vooronderzoek voor te leggen aan het college teneinde dan een besluit te kunnen nemen over een projectopdracht Uitvoering pilot Tiny Houses;
4.    De gemeenteraad te informeren over het te volgen proces.