Openbare Besluitenlijst collegevergadering 13 september

Datum 13-09-2022
Voorzitter Burgemeester Anno Wietze Hiemstra

Agenda

De agenda wordt vastgesteld.

Vaststelling B&W besluiten

De besluitenlijsten worden vastgesteld. 

Uitnodigingen

De uitnodigingen worden besproken.

Begroting 2023

Het college besluit met enkele aanpassingen in te stemmen met het financieel meerjarenplan.

Raadsvragen CDA T’ Loeg 23/25 Anderen

Het college besluit de raadsvragen na aanpassing van de opgestelde brief middels deze brief te beantwoorden.

Starterslening ophogen

Het college besluit tot aanhouding. Weth. Berghuis wordt door het college gemandateerd de besluitvorming verder af te handelen.

Jaarstukken 2021 Stichting PrimAH

Het college besluit:
•    Kennis te nemen van het jaarverslag/de jaarrekening 2021 van de stichting PrimAH;
•    De stukken (na aanpassing van het raadsvoorstel en concept-raadsbesluit) ter kennisneming aan te bieden aan de raad.

Voorstel wijziging statuten Stichting PrimAH

Het college besluit:
•    De gemeenteraad (na aanpassing van het raadsvoorstel) voor te stellen de stichting PrimAH goedkeuring te verlenen tot wijziging van de statuten.
•    Weth. Luinge te mandateren om de wijzigingen in het raadsvoorstel te accorderen.

Actualiseren afvalbeleid

Het college besluit:
1.    Na aanpassing in te stemmen met het, na inspraak van inwoners en de opiniërende raadsvergadering, aangepaste concept afvalstoffenbeleidsplan 2023-2027.
2.    Het afvalstoffenbeleidsplan 2023-2027 (na aanpassing) ter besluitvorming aan de raad aan te bieden.

Subsidieverzoek Buitenpodium de Amer

Het college besluit:
1.    Een eenmalige subsidie toe te kennen aan Stichting de Amer van € 20.000,- ten behoeve van een buitenpodium.
2.    Het toegekende subsidiebedrag te onttrekken aan het Leefbaarheidsfonds.

Voorontwerp BP Hoofdstraat 23 te Rolde

Het college besluit:
1.    Het ontwerp bestemmingsplan “Rolde Kom, Hoofdstraat 23” gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage te leggen;
2.    Een planschadeovereenkomst te ondertekenen.