Openbare Besluitenlijst collegevergadering 13 december

Datum 13-12-2022
Tijd 9:00 - 13:00
Locatie Commissiekamer
Voorzitter A.W. Hiemstra

Agenda

De agenda word vastgesteld.

Uitnodigingen

De uitnodigingen worden besproken.

Verlengen huidige beleid (Bespreekstuk)

Het college besluit:
1. Het handhavingsbeleidsplan 2018-2022 te verlengen tot een half jaar nadat de Omgevingswet is ingevoerd;
2. De raad te informeren middels een brief.
De gemeente Aa en Hunze heeft een handhavingsbeleidsplan tot en met 2022. Deze wordt verlengd tot een half jaar na de invoering van de Omgevingswet, omdat deze wet in het handhavingsbeleidsplan wordt genoemd.  

Fractievragen Gemeentebelangen / Qbuzz (Bespreekstuk)

Het college besluit om de schriftelijk gestelde vragen, van Gemeentebelangen Aa en Hunze, te beantwoorden.

Subsidie Stichting Gebiedsfonds (Bespreekstuk)

Het college besluit:
1. De subsidiebeschikking vast te stellen en daarmee de gereserveerde middelen voor het Gebiedsfonds Oostermoer beschikbaar te stellen aan de Stichting Gebiedsfonds Oostermoer;
2. De subsidie uit te betalen in jaarlijkse termijnen gedurende tien jaar, met ingangsdatum 1 april 2022.
Op 18 maart 2022 is de Stichting Gebiedsfonds Oostermoer opgericht en zijn de Statuten vastgesteld. Het college heeft aan de Stichting Gebiedsfonds Oostermoer € 1.882.667,-- subsidie beschikbaar gesteld ten behoeve van het Gebiedsfonds Oostermoer. De middelen voor deze subsidie zijn, in verband met de komst van het Windpark Oostermoer in onze gemeente, beschikbaar gesteld door Rijk, Provincie en Gemeente. De stichting kan hiermee een financiële bijdrage toekennen aan projecten in het Oostermoergebied, die een bijdrage leveren aan: de leefomgeving en infrastructuur, sociale cohesie in het gebied, de kwaliteit van het landschap, de biodiversiteit en de duurzaamheid in brede zin.

Ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied, RvR compensatiewoning Elperstraat te Schoonloo" (Hamerstuk met tekstuele opmerking over de brief)

Het college besluit:
1.    In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied, RvR compensatiewoning Elperstraat te Schoonloo”;
2.    Het ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied, RvR compensatiewoning Elperstraat te Schoonloo” ingevolge artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende zes weken voor een ieder ter inzage leggen en voorts langs electronische weg beschikbaar stellen;
3.    Het ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied, RvR compensatiewoning Elperstraat te Schoonloo” via een aanbiedingsbrief ter kennisname in de raad te brengen;
4.    De conceptbrieven vast te stellen en verzenden.
Het bestemmingsplan zal gaan voorzien in de wijziging van de bestemming. Het plan is om de genoemde bestemming (van het perceel schuin tegenover
Elperstraat 6 en 8 te Schoonloo) te wijzigen in een woonbestemming via toepassing van de zgn. Ruimte-voor-Ruimte regeling. Op die locatie wordt dan een compensatiewoning gerealiseerd.

Wijzigingsplan 'Buitengebied Hoofdstraat 3 Schoonloo' (Hamerstuk)

Het college besluit om het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Hoofdstraat 3 Schoonloo’ ongewijzigd vast te stellen.
Dit wijzigingsplan betreft een planologische regeling voor het (woon)perceel
Hoofdstraat 3 in Schoonloo. De regeling voorziet in de wijziging van de huidige bestemming ‘Bedrijf’ in ‘Wonen’, overeenkomstig het feitelijke gebruik waar al sinds jaar en dag sprake van is. Er wordt niet voorzien in het toevoegen van bebouwing.

Administratieve begrotingswijzigingen 2022 (Hamerstuk)

Het college besluit om de administratieve begrotingswijzigingen van het begrotingsjaar 2022 vast te stellen en te ondertekenen.
Deze begrotingswijzigingen zijn administratieve verwerkingen/correcties van besluiten die gedurende het jaar 2022 mede door het college zijn genomen en geen invloed hebben op het begrotingsresultaat 2022.