Openbare Besluitenlijst collegevergadering 12 juli 2022

Openbare Besluitenlijst collegevergadering 12 juli 2022

Besluitenlijst B&W

Datum    12-07-2022
Voorzitter    Ivo Berghuis

Agenda

De agenda wordt vastgesteld.

Vaststelling B&W besluiten  05-07-2022

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

Beslissing op bezwaar standplaatsvergunning 

Het college besluit:
1.    Conform het advies van de Commissie van advies voor de bezwaarschriften, het bezwaarschrift gegrond te verklaren en het besluit van 15 december 2021 herroepen in die zin dat de standplaatsvergunning alsnog wordt geweigerd;
2.    Op de betreffende locatie de viskraam in Gieten tot en met 31 december 2022 te gedogen en voor de standplaats op deze locatie een speciale, onpartijdige en transparante, selectieprocedure te doorlopen;
3.    Bezwaarmaker en Vishandel in Gieten via brieven op de hoogte te stellen van dit besluit.

Ambitiekader voor prestatieafspraken in Aa en Hunze 2023-2026 

Het college besluit:
1. In te stemmen met het gezamenlijke Ambitiekader voor prestatieafspraken 2023-2026, dat de gemeente sluit met Woonborg en De Volmacht, De Deelmacht en AH Woon;
2. Wethouders Berghuis en Ten Brink te mandateren om de overeenkomst te ondertekenen, in september van dit jaar;
3. Na ondertekening de gemeenteraad per brief te informeren over deze afspraken.

Realisatie appartementencomplex met daarin 7 woonappartementen op het perceel Burgemeester Reijndersstraat 30 te Rolde, 1e fase procedure omgevingsvergunning 

Het college besluit:
1.    De ruimtelijke onderbouwing vrij te geven voor overleg met instanties ter voldoening aan art. 3.1.1 Bro;
2.    De raad voor te stellen om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Rolde Dorp’ ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning nr. 6804787.

Afronden inspraak- en overleg en ontwerp bestemmingsplan "Eexterveen, nieuwbouw OBS De Kameleon op sportpark te Eexterveen" 

Het college besluit:
1.    Kennis te nemen van de ingediende overlegreacties op het voorontwerp bestemmingsplan;
2.    In te stemmen met de notitie ‘inspraak en overleg’;
3.    In te stemmen met de lijst ‘ambtelijke aanpassingen’;
4.    Bügel Hajema Adviseurs te verzoeken, met inachtneming van de aanpassingen conform punten 2 en 3 tot de opstelling van een ontwerp bestemmingsplan “Eexterveen, nieuwbouw OBS De Kameleon op sportpark te Eexterveen” te komen;
5.    Met inachtneming van punt 4, in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan “Eexterveen, nieuwbouw OBS De Kameleon op sportveld te Eexterveen”;
6.    Het ontwerp bestemmingsplan “Eexterveen, nieuwbouw OBS De Kameleon op sportveld te Eexterveen” ingevolge artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te leggen en voorts langs elektronische weg beschikbaar te stellen;
7.    Het ontwerp bestemmingsplan “Eexterveen, nieuwbouw OBS De Kameleon op sportveld te Eexterveen” ter kennisname in de raad te brengen;
8.    De brieven vast te stellen en verzenden.

College vragen CDA 

Het college besluit:
1. De brief waarin de vragen van de CDA-fractie d.d. 24 juni 2022 worden beantwoord, gewijzigd vast te stellen en te verzenden;
2. Een procesbrief richting de raad te sturen.

Inzet NPO gelden 

Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde inzet van de NPO middelen.

Bosweg 2 en 4 te Anloo - Ruimte voor Ruimte

Het college besluit:
1.    Het voorontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken vrij te geven voor overleg met instanties conform artikel 3.1.1 Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO);
2.    Inspraak te verlenen op dit voorontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken;
3.    Het voorontwerp bestemmingsplan ter kennis te brengen van de raad.

Eindrapportage Pilot Wet Koolmees

Het college besluit:
1.    De eindrapportage vaststellen en versturen naar de Provincie Drenthe;
2.    De eindrapportage ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

Respijtzorg

Het college besluit:
1.    De informatie vanuit de inventarisatie voor kennisgeving aan te nemen;
2.    De gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal Domein per brief te informeren.

DVO & Mandaatbesluit NMD inkoopsamenwerking 

Het college stemt in met:
1. Het aangaan van de dienstverleningsovereenkomst bij de regeling zonder meer Noordmidden-Drentse samenwerking;
2. Vaststelling van het aangepaste mandaatbesluit Noordmidden-Drentse samenwerking;
3. Het zorgdragen voor bekendmaking van het Mandaatbesluit gemeenten Noordmidden-Drentse samenwerking juni 2022 in het eigen gemeenteblad.

Cultuurnota 2022 - 2025 

Het college besluit:
1.    In te stemmen met de Reactienotitie: Reacties op het concept van de Cultuurnota 2022 – 2025 ‘Cultuur verbindt’;
2.    In te stemmen met de gewijzigde Cultuurnota 2022 – 2025 ‘Cultuur verbindt’;
3.    Indieners van reacties op het concept van de Cultuurnota te informeren over het collegebesluit met de opgestelde brief;
4.    De Cultuurnota 2022 – 2025 ‘Cultuur verbindt’ ter vaststelling aan te bieden aan de raad.