Openbare Besluitenlijst collegevergadering 11 oktober

Datum 11-10-2022
Voorzitter A.W. Hiemstra

Agenda

De agenda wordt vastgesteld.

Vaststelling B&W besluiten 4 oktober 2022

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

Voorontwerp bestemingsplan " Buitengebied, RvR compensatiewoning Elperstraat te Schoonloo" 

Het college besluit:
1.    In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan "Buitengebied, RvR compensatiewoning Elperstraat te Schoonloo";
2.    Gezien de burgerparticipatie door de initiatiefnemer, bij de voorbereiding van dit bestemmingsplan af te zien van inspraak. Belanghebbenden kunnen hun eventuele zienswijzen ook nog inbrengen in het kader van de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan;
3.    Geen archeologisch vervolgonderzoek uit te laten voeren;
4.    In te stemmen met de ‘Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling’;
5.    Het ontwerp besluit artikel 83 Wgh, gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen en bekend te maken en te registeren in het kadaster;
6.    De brief vast te stellen en te verzenden.

Jaarverslag en jaarrekening 2021 en begroting 2023 bibliotheekwerk Aa en Hunze 

Het college besluit:
1.    De jaarrekening en het jaarverslag 2021 van Biblionet Drenthe t.b.v. bibliotheekwerk Aa en Hunze voor kennisgeving aan te nemen;
2.    Op grond van de jaarrekening de subsidie voor 2021 vast te stellen op € 477.193,-;
3.    Op grond van de begroting 2023 een subsidie van € 494.987,- (excl. IDO gelden) toe te kennen aan Biblionet Drenthe voor het bibliotheekwerk in Aa en Hunze voor het jaar 2023;
4.    Beschikking jaarverslag en jaarrekening 2021 en subsidie 2023 te doen uitgaan;
5.    De jaarrekening en het jaarverslag 2021 en de begroting 2023 (na aanpassing van de raadsstukken) ter kennisname voor te leggen aan de raad.

Begroting stukken 2023 

Het college besluit:

1. De begroting 2023 vast te stellen;
2. Het persbericht en de begroting in één oogopslag gewijzigd vast te stellen;
3. De uitvoeringsinformatie van de begroting 2023 vast te stellen;
4. De raad middels een brief te informeren over de uitkomsten van de
septembercirculaire 2022;
5. Akkoord te gaan met het proces rondom de beantwoording van vragen in Pepperflow.

Beslissing op bezwaar ingetrokken besluit 

Het college besluit:
1. Het besluit kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren;
2. Bezwaarden op de hoogte stellen van het genomen besluit via een brief.

Toelichting: 
In een gesprek tussen de bewoners en burgemeester Hiemstra zijn nadere bijzondere omstandigheden naar voren gekomen die niet bekend waren ten tijde van de beslissing om te handhaven. Hierop is namens het college de last onder dwangsom ingetrokken. Nu de last onder dwangsom is ingetrokken hebben bezwaarmakers geen actueel en reëel belang meer bij behandeling van het bezwaarschrift en deze kan daarom kennelijk niet-ontvankelijk worden verklaard.

Vroegsignalering, een terugblik 

Het college besluit:
1.    Kennis te nemen van de terugblik vroegsignalering;
2.    In te stemmen met verzending van een raadsbrief.

Jaarrekening 2021 en Begroting 2023 Stichting ICO 

Het college besluit:
1.    Het Jaarverslag en de jaarrekening 2021 van Stichting ICO voor kennisgeving aan te nemen;
2.    De definitieve subsidie 2021 voor Stichting ICO vast te stellen op € 169.804,-;
3.    Voor 2023 een voorlopige subsidie van € 178.606,- toe te kennen aan Stichting ICO;
4.    Stichting ICO via een beschikking te informeren over dit besluit;
5.    Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 van Stichting ICO ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad