Openbare Besluitenlijst collegevergadering 11 april

Datum 11-04-2023
Voorzitter A.W. Hiemstra

Vergunningverlening, toezicht en handhaving Jaarprogramma 2023 

Het college besluit:
1.    Het VTH jaarprogramma 2023 gewijzigd vast te stellen;
2.    Het VTH jaarprogramma 2023 ter informatie aan te bieden aan de raad en de provincie;
3.    Kennis te nemen van het Jaarprogramma 2023 van de RUD (Omgevingsdienst) Drenthe.

Toelichting:
Jaarlijks dient het college een VTH-uitvoeringsprogramma op te stellen waarin de activiteiten op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht Wabo zijn opgenomen. Dit uitvoeringsprogramma dient vervolgens bekend gemaakt te worden aan de Raad en Gedeputeerde Staten van de provincie.

Start verkoop proces Vaart 11 Gasselternijveen 

Het college besluit:
1.    De selectieleidraad voor verkoop Vaart 11 Gasselternijveen vast te stellen;
2.    Het verkoopproces te starten overeenkomstig de selectieleidraad;
3.    De gemeenteraad via een gewijzigde brief te informeren over de start van het verkoopproces.

Vaststellen Uitvoering- & Handhavingsstrategie Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 
Het college besluit om de Uitvoering- en Handhavingsstrategie van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe vast te stellen.

Vragen D66 starterslening 

Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde brief aan de fractie van D66 en deze toe te zenden aan de gemeenteraad.

Volwassenenfonds Sport en Cultuur 
Het college besluit:
1.    In te stemmen met het opzetten van het Volwassenenfonds Sport en Cultuur Aa en Hunze;
2.    In te stemmen met de voorgestelde spelregels betreffende het Volwassenenfonds Sport en Cultuur Aa en Hunze;
3.    Aan te sluiten bij het landelijk Volwassenenfonds Sport en Cultuur;
4.    De uitvoering te beleggen bij Sport Drenthe;
5.    De gemeenteraad te informeren middels een raadsbrief.

Programmaplan Werk In Zicht 2023-2027 

Het college besluit:
1. Het ”Programmaplan Werk in Zicht 2023-2027” vast te stellen;
2. De Arbeidsmarktregio van dit besluit op de hoogte te stellen;
3. De gemeenteraad te informeren met een brief.

Flexteam Warmtetransitie Drenthe 

Het college besluit:
1.    In te stemmen met de inrichting van het Flexteam Warmtetransitie Drenthe voor de periode 2023 t/m 2025 en het uitvoeringsplan Flexteam Warmtetransitie Drenthe;
2.    In te stemmen met de begroting en de gemeentelijke bijdrage ad. €41.258,56 in 2023 en jaarlijks €80.001,08 in de jaren 2024, 2025, met de intentie dit ook in 2026 voort te zetten mits hiervoor te zijner tijd toereikende financiering beschikbaar is;
3.    In te stemmen met het vervolgproces en het voorstel voor de samenwerkingsovereenkomst (inclusief juridische randvoorwaarden) te behandelen na bespreking in het eerstvolgend VDG- portefeuillehoudersoverleg Energie, Klimaat en Milieu. 

Toelichting:
De gemeente Aa en Hunze heeft, net zoals de rest van de provincie, een grote opgave in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Er is provincie breed geconstateerd dat er meer capaciteit nodig is voor de uitvoering. Samen met de provincie en een aantal andere Drentse gemeenten is een regionale samenwerking gestart om naast energiearmoede ook te kijken naar een oplossing voor meer capaciteit. Hieruit is een plan voortgekomen om aan de slag te gaan met flexteams. Het flexteam is een ondersteunend team in de uitvoering voor de gemeente. De gemeente kan zelf kiezen voor welke werkzaamheden het flexteam wordt ingezet. De gemeente behoudt de regie en
wordt door het flexteam ontzorgd.

Afhandeling Woo-verzoek: stukken voor besluitvorming transformatieverkenning Zeegserweg 1 t m 17 Schipborg 

Het college besluit:
1. Het Woo-verzoek dat ziet op adviesnota verkenning transformatieproces en bijbehorende bijlagen 6, 8, 9, 10 en 11 gedeeltelijk te openbaren op grond van art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e van de Woo;
2. Het Woo-verzoek dat ziet op bijbehorende bijlage 5 toe te wijzen en te openbaren op grond van art. 4.1, zevende lid van de Woo;
3. Het Woo-verzoek dat ziet op bijbehorende bijlagen 1, 2, 4 en 12 af te wijzen op grond van art. 4.5, tweede lid van de Woo;
4. Het Woo-verzoek dat ziet op bijbehorende bijlage 3 gedeeltelijk te openbaren op grond van art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder f, art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, en art. 5.1, eerste lid, aanhef en onder c van de Woo;
5. Het Woo-verzoek dat ziet op bijlage 7 gedeeltelijk te openbaren op grond van art. 5.2, eerste lid van de Woo; en
6. Op de ingekomen zienswijze gedeeltelijk tegemoet te komen en één extra zin weg te lakken in de bijbehorende bijlage 3 op grond van art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder f van de Woo.

Afhandeling Woo-verzoek uitbreidingsplannen camping de Vledders en indienen zienswijze bij provincie 

Het college besluit:
1. Het Woo-verzoek dat ziet op het document principeverzoek De Vledders gedeeltelijk te openbaren op grond van art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder f van de Woo
2. Het Woo-verzoek dat ziet op het document parkprojectplan (uitgebreidere principeverzoek) gedeeltelijk te openbaren op grond van art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder f en art. 5.1, eerste lid, aanhef en onder c van de Woo;
3. Het Woo-verzoek dat ziet op het document beschrijving principeverzoek De Vledders gedeeltelijk te openbaren op grond van art. 5.2, eerste lid van de Woo; en
4. Op de ingekomen zienswijze gedeeltelijk tegemoet te komen en één extra zin weg te lakken in het document het parkprojectplan op grond van art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder f van de Woo.

Integraal Zorgakkoord Drenthe 

Het college besluit:
1. De provinciale themagroep Goede Bereikbare Zorg aan te wijzen voor het uitvoeren van de IZA opdracht in Drenthe. In technische zin is de gemeente Emmen de aangewezen gemeente;
2. Akkoord te gaan met het aanstellen van een programmaleider IZA Drenthe voor 24 uur per week voor een periode tot 31 december 2023;
3. Akkoord te gaan met het procesvoorstel op hoofdlijnen om te komen tot het regiobeeld voor Drenthe.

Brononderzoek Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Het college besluit:
1.    In te stemmen met de voorgestelde opzet van het brononderzoek bij Windpark DDMO;
2.    Opdracht te verlenen voor het uitvoeren van een brononderzoek aan LBP sight;
3.    De gemeenteraad schriftelijk te informeren over het besluit onder punt 1. 
4.    De vier verenigingen Dorpsbelangen te informeren over start brononderzoek.