Openbare Besluitenlijst collegevergadering 10 januari

Datum 10-01-2023
Voorzitter A.W. Hiemstra

Agenda

Het college stelt de agenda vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

Privacybeleid 2022

Het college besluit om het nieuwe privacybeleid vast te stellen. Het gaat hierbij om een intern beleidsstuk. Het privacybeleid vormt een uitgangspunt voor een verantwoorde privacyaanpak voor de gehele organisatie. Na vaststelling wordt het nieuwe beleid in de organisatie verspreid en besproken met teamleiders.
Ook wordt in bewustwordingssessies aandacht besteed aan de inhoud van het beleid.

Bekrachtigen procesbesluit

Het college besluit het procesbesluit met terugwerkende kracht te bekrachtigen.

Het is noodzakelijk een procesbesluit te nemen voor het namens het college voeren van een civiele procedure.

Managementletter 2022

Het college besluit:
1.    Kennis te nemen van de door Eshuis accountants en adviseurs opgestelde Managementletter 2022;
2.    De Managementletter 2022 ter informatie aan te bieden aan de raad;
3.    Opdracht te geven aan de organisatie tot uitvoering van de genoemde actiepunten en deze, voor zover nog mogelijk, uit te voeren voor de start van de eindcontrole van het verslagjaar 2022.

Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Icare

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2021 en de subsidie, te weten €353.123 definitief vast te stellen;
2. Op grond van de ingediende begroting voor 2023 de subsidie voor Icare JGZ voorlopig te bepalen op €391.760;
3. Icare JGZ op de hoogte te stellen van het besluit middels een beschikking;
4. De begroting 2023 en jaarrekening 2021 van Icare JGZ ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad.

De gemeente heeft voor 2023 een subsidie van €391.760 beschikbaar gesteld aan Icare JGZ. Icare JGZ biedt preventieve gezondheidszorg aan kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Zij richten zich op de groei en ontwikkeling van het kind en biedt indien nodig ondersteuning aan ouders en professionals. Het bereik van kinderen en ouders is hoog.