Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 8 november

Datum 08-11-2022
Voorzitter A.W. Hiemstra

Agenda

Het college stelt de agenda vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

Besluitvormingstraject aanvraag impulsgelden Groningen / Noord Drenthe 

Het college besluit:
1. In te stemmen met de regionale aanvraag impulsregeling klimaatadaptatie;
2. De portefeuillehouder te mandateren om namens het college het besluitvormingsformulier te ondertekenen;
3. De werkgroep impulsregeling van dit besluit op de hoogte te stellen.

Toelichting:
Om een impuls te geven aan projecten die betrekking hebben op het verkleinen en voorkomen van wateroverlast en droogte is er door de overheid een impulsregeling opgesteld. Om voor deze impulsregeling in aanmerking te komen is er door de gemeente een aantal projecten ingediend die voor deze regeling in aanmerking komen. Deze projecten zijn weergegeven in het voorlopige uitvoeringsprogramma 2022. De voorlopige uitvoeringsagenda is door de Provincie Drenthe in samenspraak met de betreffende gemeentes opgesteld. 

Het college heeft besloten om met het voorlopige uitvoeringsagenda 2022 akkoord te gaan. Dit wordt bevestigd door ondertekening van de ‘Aanvraag impulsregeling werkregio Groningen/ Noord-Drenthe’. 

Gezamenlijke brief VDG over energiecrisis 

Het college besluit:
1. De brief voor kennisgeving aan te nemen;
2. De brief te ondertekenen namens de gemeente.

Project Gasselterveld 

Het college besluit:
1. De raadsvragen van het CDA over het betaald parkeren bij het Gasselterveld in relatie tot het restaurant Nije Hemelriek te beantwoorden;
2. De brief ter kennisgeving naar de overige fracties te verzenden.

Toelichting: 
De beantwoording van de vragen sturen we mee in de bijlage. 

Legesverordening 2023 

Het college besluit om de Legesverordening 2023 inclusief tarieventabel ter vaststelling voor te leggen aan de Raad.

Vaststellen controleprotocol 2022 
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen om het Controleprotocol voor de jaarrekening 2022 vast te stellen;
2. Om het Normenkader 2022 ter kennisname aan te bieden aan de raad.