Openbare besluitenlijst collegevergadering 14 november

Datum 14-11-2023
Tijd 9:00 - 13:00
Locatie Commissiekamer
Voorzitter A.W. Hiemstra

01    Agenda
De agenda wordt vastgesteld.

02    Uitnodigingen
De uitnodigingen worden besproken.

05    Vaststellen LHSO 
Besluit:
Het college besluit:

De Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO) als beleidsregel vast te stellen.

Toelichting:
Wegens de Omgevingswet is er de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO) opgesteld. Deze LHSO is in lijn met de huidige LHS (landelijke Handhavingsstrategie). Beide geven aan welke stappen gevolgd moeten worden in een handhavingssituatie. De LHSO is landelijk opgesteld.

06    Beantwoording vragen D66 starterslening (Bespreekstuk)
Besluit:
Het college besluit:

Met enkele aanpassingen in te stemmen met de voorgestelde brief aan de fractie van D66.

07    Wijzigingsplan Bosaanleg te Gasteren 
Besluit:
Het college besluit:
1.    In te stemmen met het opgestelde ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied, Bosaanplant Gasteren".
2.    Onderhavig ontwerp wijzigingsplan op basis van artikel 3.6, lid c. Wro gedurende zes weken ter inzage te leggen.
3.    De opgestelde conceptbrief vast te stellen en te verzenden.
Toelichting:
Het college besluit om het ontwerp wijzigingsplan “Buitengebied Bosaanplant Gasteren” ter inzage te leggen met als doelstelling het bebossen van enkele percelen aan de Oosteinde, nabij Gasteren.
        
10    Uitvoeringsplan Bloemakkers Gieten Toekomstbestendig
Besluit:
Het college besluit:
1.    In te stemmen met het Uitvoeringsplan Bloemakkers Gieten Toekomstbestendig.
2.    De haalbaarheid en mogelijke financiering van de in het plan genoemde activiteiten nader te onderzoeken.
3.    Na aanpassing in te stemmen met de informerende brief aan de raad.
Toelichting:
Eind 2021 heeft de stuurgroep van de Regiodeal ingestemd met het project Toekomstbestendige bedrijventerreinen (TBBT) en middelen voor zes pilot bedrijventerreinen beschikbaar gesteld. Vanuit de gemeente Aa en Hunze is bedrijventerrein de Bloemakkers pilot-locatie voor het project
Toekomstbestendige bedrijventerreinen.

12    Samenwerkingsovereenkomst Doorstroompunt Noord- en Midden Drenthe 
Besluit:
Het college besluit:
1.    In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Doorstroompuntregio 07 Noord- en Midden-Drenthe.
2.    Een volmacht te geven aan wethouder Houwing voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst op grond van artikel 170 van de Gemeentewet.
Toelichting:
Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten heeft sinds kort de naam “Doorstroompunt”. De wettelijke taak is om jongeren van 18 tot 23 jaar die het onderwijs zonder startkwalificatie verlaten te registreren, te volgen en te begeleiden. (In Aa en Hunze betreft het 32 leerlingen (laatste verslagjaar 2021-2022).) De samenwerkingsovereenkomst heeft ten doel afspraken te maken over de werkwijze van de Doorstroompunt Noord en Midden-Drenthe.

13    Artikelwijziging Verordening n.a.v. wijziging eigen bijdrage CAK 
Besluit:
Het college besluit:
1.    In te stemmen met aanpassing van artikel 10, lid 2 en lid 10 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Aa en Hunze 2020.
2.    In te stemmen met het raadsvoorstel voor de artikelwijziging.
3.    Na instemming van de raad de artikelwijziging te publiceren.
Toelichting:
Het college stemt in met het aanpassen van de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Aa en Hunze 2020 naar aanleiding van de eigen bijdrage, en dit voor te leggen aan de raad. Inwoners betalen voor de meeste Wmo hulp en ondersteuning een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt per 1 januari 2024 verhoogd met €1,60 per maand. De bijdrage voor het collectief vervoer is gelijk aan de reiskosten in het openbaar vervoer.

14    Bestuursrapportage Attenta jan-juli 2023 
Besluit:
Het college besluit:
1.    Kennis te nemen van de bestuursrapportage van Attenta over de periode januari-juli 2023.
2.    In te stemmen met de voorgestelde reactie op de bestuursrapportage aan Attenta.
Toelichting:
Het college heeft kennisgenomen van de eerste bestuursrapportage van Attenta van 2023. In deze rapportage is een lichte schommeling van het aantal melding Wmo en jeugd te zien is. Het personeelsbestand is op orde en het verzuim is dalende. Punten van zorg zijn het aantal casussen waar regie opgevoerd moet worden en de wachtlijsten voor de hulp bij het huishouden.

15     Subsidie Stichting Leergeld Noord Drenthe 2022 en 2024
Besluit:
Het college besluit:
1.    Het subsidiebedrag voor 2022 definitief vast te stellen op €28.380,—.
2.    Het subsidieverzoek van 2024 à 35.000,— af te wijzen.
3.    Stichting Leergeld Noord Drenthe een subsidie van €30.000,— toe te kennen voor 2024.
4.    Stichting Leergeld Noord Drenthe te informeren middels de opgestelde brief.
Toelichting:
Stichting Leergeld helpt kinderen uit gezinnen met geldzorgen met schoolspullen, sport, cultuur, kleding, zwemles, laptop, fiets of verjaardagscadeau. De gemeente Aa en Hunze stelt subsidie beschikbaar voor Stichting Leergeld Noord Drenthe om kinderen in onze gemeente die door de financiële thuissituatie achterblijven in maatschappelijke participatie te ondersteunen op financieel en materieel vlak, zodat zij mee kunnen doen.

16    Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2023 (Hamerstuk)
Besluit:
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen de verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Aa en Hunze 2024 vast te stellen.

Toelichting:
De verordening leerlingenvervoer is door diverse ontwikkelingen in het sociaal domein en specifiek in het passend onderwijs toe aan een herziening.