Leefbaarheid

Goed idee voor jullie dorp? De gemeente kan misschien helpen!

Hebben jullie goede ideeën die een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid in het dorp? Maar misschien niet genoeg middelen om dit uit te voeren? De gemeente Aa en Hunze heeft 3 opties om initiatieven financieel te ondersteunen:

  • ‘Jullie idee, samen uitvoeren’
  • Leefbaarheidsfonds
  • Vitaal Platteland - dorpsinitiatieven

‘Jullie idee, samen uitvoeren’

‘Jullie idee, samen uitvoeren’ is een financiële regeling van de gemeente. Plannen en ideeën die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een mooie en leefbare omgeving komen in aanmerking voor een financiële ondersteuning. Vanaf 1 oktober 2017 kunnen er weer nieuwe ideeën ingediend worden.

Leefbaarheidsfonds

Het leefbaarheidsfonds beoogt initiatieven op het gebied van leefbaarheid en sociale en culturele leefkwaliteit te ondersteunen via een eenmalige financiële bijdrage. Een aanvraag voor een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds kan alleen ingediend worden door vrijwilligers of een vrijwilligersorganisatie (vereniging of stichting) binnen de gemeente Aa en Hunze.

De aanvraag

1.    Een aanvraag om subsidie voor initiatieven kan alleen worden ingediend door vrijwilligers of een vrijwilligersorganisatie (vereniging of stichting) binnen de gemeente Aa en Hunze.
2.    De aanvraag moet geschieden voor de aanvang van het initiatief.
3.    De aanvrager overlegt bij de aanvraag in elk geval de volgende stukken:
       a.    Het initiatiefplan;
       b.    Een bijbehorende begroting;
       c.    Inzicht in de eigen financiële bijdrage en eventuele cofinanciering;
       d.    De mate van zelfwerkzaamheid;
       e.    De hoogte van het gevraagde subsidiebedrag;
       f.    Een motivering waaruit blijkt dat aan de doelstelling van het leefbaarheidsfonds wordt voldaan.
4.    Een aanvraag kan het gehele jaar worden ingediend.
5.    Er is geen voorgeschreven aanvraagformulier.

Subsidie

De subsidie (max. € 25.000,-) bedraagt maximaal 50% van de totale kosten. Na ontvangst van de aanvraag wordt beoordeeld of het initiatief voor een financiële bijdrage uit het leefbaarheidsfonds in aanmerking komt. Een aanvraag kan het gehele jaar worden ingediend.

Vitaal Platteland - dorpsinitiatieven

De provincie Drenthe ondersteunt sinds 2013 dorpsinitiatieven die zijn bedoeld om de leefbaarheid in en om de Drentse dorpen te verbeteren en de burgerkracht te versterken. De gemeente Aa en Hunze is vanaf 2016 het loket voor de subsidieaanvragen en neemt hierop ook een beslissing. De gemeente ontvangt in 2016, 2017 en 2018 elk jaar € 50.000,- van de provincie en stelt voor de vereiste cofinanciering gedurende deze jaren ook jaarlijks € 50.000,- uit het leefbaarheidsfonds beschikbaar. Van het provinciaal geld, in combinatie met het gemeentelijk budget, kunnen de dorpsinitiatieven gefinancierd worden.

De belangrijkste voorwaarden

a.    Belangrijkste verschil met het leefbaarheidsfonds is dat aanvrager een rechtspersoon (vereniging, stichting) zonder winstoogmerk moet zijn, die ook verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project.
b.    het provinciale deel van de subsidie mag niet worden verstrekt om een bepaalde voorziening in stand te houden (aanvulling van exploitatietekorten)
c.    de resultaten van het dorpsinitiatief dienen ten goede te komen aan de dorpsgemeenschap en niet slechts aan enkele individuen.
d.    De dorpsinitiatieven moeten binnen twee jaar na datum van de subsidie beschikking gereed zijn.

Voor de besteding van het provinciale budget wordt dus gekeken naar doel, draagvlak, bereidheid om kennis te delen en de instandhouding van het initiatief.

De aanvraag

Een aanvraag kan het gehele jaar worden ingediend. Er is geen voorgeschreven aanvraagformulier en kan gelijk met  de subsidie uit het leefbaarheidsfonds worden aangevraagd.

Meer informatie

Voor meer informatie over het leefbaarheidsfonds en Vitaal Platteland – dorpsinitiatieven kunt u contact opnemen met contactambtenaar Harm Jan Vos via e-mail hvos@aaenhunze.nl of telefoonnummer (0592) 26 78 65.