Voorgenomen uitgifte in opstal perceel gemeentegrond naast de nieuwe school Zandvoorterweg 7 te Eexterveen

Locatie
Adres: naast Zandvoorterweg 7, 9658 PN Eexterveen
Perceel: Gemeente Anloo, sectie B, nummer 2592 (gedeeltelijk)
Perceelgrootte: circa 224 m2

Voornemen tot uitgifte in opstal

De gemeente Aa en Hunze is voornemens een recht van opstal te vestigen t.b.v. een Stichting welke de ontwikkeling van jong tot oud door middel van een groeihuis wil faciliteren.
Het betreft de uitgifte in opstal van een perceel ter grootte van circa 224 m2 voor de realisatie van een groeihuis. Dit groeihuis biedt onder meer ruimte voor kinderopvang, muziekonderwijs, huiswerkondersteuning, ontmoetingsplek voor ouders die hun kinderen naar school / kinderopvang brengen, generatieontmoetingen, knutselen, handenarbeid en leren van elkaar, lessen cultuur en voedsel, voedsellessen, handenarbeid en taalcursussen. 

Geen andere gegadigden

Het groeihuis betreft een particulier initiatief welke onderdak moet gaan bieden aan onder andere de kinderopvang. Er zijn door andere partijen geen initiatieven ontplooid voor ontwikkelingen bij het nieuwe schoolgebouw. Het plan zal een positieve bijdrage leveren aan Eexterveen wat aansluit bij de gemeentelijk doelstelling ten aanzien van het bevorderen van de leefbaarheid in de dorpen. Het plan voldoet hiermee aan de doelstellingen van de gemeente en uitgifte gebeurt conform de regels die zijn opgesteld om dit soort initiatieven mogelijk te maken. Gelet hierop is Stichting Kardeel de enige gegadigde die in aanmerking komt.

Kort geding

Tegen de voorgenomen uitgifte in opstal kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen uitgifte in opstal dan dient u dat, binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland. Indien u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding aan gemeente@aaenhunze.nl. De termijn van 20 kalenderdagen merken wij aan als vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig aanhangig gemaakt kortgeding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Aa en Hunze en de initiatiefnemer zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Het voornemen van het uitgeven van de grond is ook gepubliceerd in het Gemeenteblad op https://www.officielebekendmakingen.nl.

Gieten, 28 mei 2024