Voorgenomen gronduitgifte in Opstal aan de Gieterstraat te Rolde ten behoeve van netbeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij van plan zijn om een deel van het kadastrale perceel gemeente Rolde, sectie V, nummer 1722, met een oppervlakte van circa 18 m2, in opstal te geven.

De opstalnemer is een Nederlandse Netbeheerder en de enige serieuze gegadigde.

Tegen de voorgenomen gronduitgifte kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen gronduitgifte dan dient u dat, binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland. 

Indien u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding aan labos@aaenhunze.nl. De termijn van 20 kalenderdagen merken wij aan als vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig aanhangig gemaakt kortgeding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. 

De gemeente Aa en Hunze en de Netbeheerder zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.