Besluitenlijst collegevergadering 4 juni

Datum        04-06-2024
Tijd            9:00 - 13:00
Locatie      Commissiekamer
Aanwezig   A.W. Hiemstra (voorzitter), I. Berghuis, R.J. Heling, K. ten Brink, R.L.H. Schoonderbeek en M. Zwartsenburg

Agenda

Het college stelt de agenda ongewijzigd vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

AWH.O Deelname aan pilot Datavoorziening onregelmatigheden op de kaart 

Het college besluit deel te nemen aan de pilot 'Datavoorziening onregelmatigheden op de Kaart'.

In het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeente is (voorkomen van) ondermijning een speerpunt. Ter voorkoming van ondermijning is een goede informatiepositie voor de gemeente noodzakelijk. De
door de VNG ontwikkelende toepassing DOOK (Datavoorziening onregelmatigheden op de kaart)
helpt de gemeente daar bij.

KB.O Bestuursrapportage 2024 

Het college besluit de bestuursrapportage 2024 vast te stellen en aan de raad aan te bieden. Het beleidsmatige deel ter kennisname en het financiële deel (de bijstellingen) ter vaststelling.

KB.O Jaarrekening 2023 

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen om de ‘bijlage begrotingsrechtmatigheid’ in de jaarstukken vast te stellen.
2. De raad voor te stellen in te stemmen met de standen van de onderhoudsvoorzieiningen per eind 2023,  gebaseerd op verouderde meerjarenonderhoudsplannen.
3. De raad voor te stellen de jaarstukken over het jaar 2023 vast te stellen.
4. De raad voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde bestemming van het gerealiseerde resultaat 2023.
5. Het jaarverslag archief en informatiebeheer 2023 voor kennisgeving aan te bieden aan de raad.

KB.O Instemming doelen sociale agenda Nij Begun 

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de doelen voor de sociale agenda Nij Begun als kader voor de verdere uitwerking van de sociale agenda.
2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de doelen van de sociale agenda Nij Begun.

AWH.O Informatieverzoek Rekenkamer - Opvolgonderzoek diverse RKC onderzoeken 

Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de Rekenkamer over diverse Rekenkamercommissie - onderzoeken.
2. De voorgestelde brief met bijlagen aan de Rekenkamer te versturen.

IB.O Beslissing op bezwaar, uitbreiding bedrijfswoning Panderpad 1b in Gieten 

Het college besluit:
1. In heroverweging de bezwaarschriften ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
2. Bezwaarden en vergunninghouder/ aanvrager met de voorstelde brieven in kennis te stellen van het genomen besluit.

Er is een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakopbouw op het winkelpand Panderpad 1b in Gieten t.b.v. de uitbreiding van de bedrijfswoning. Door omwonenden is hiertegen
bezwaar gemaakt. Het college heeft over dit bezwaar advies gevraagd aan de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. De commissie is van mening dat de bezwaren ongegrond zijn.

KB.O Beantwoording raadsvragen gezondheidseffecten en hinder windmolens fractie D66 

Het college besluit de raadsvragen van de fractie van D66 over gezondheidseffecten en hinder van windmolens te beantwoorden met de voorgestelde brief.