Besluitenlijst collegevergadering 9 juli

Datum    09-07-2024
Tijd    13:00 - 15:00
Locatie    Commissiekamer
Aanwezig: I. Berghuis (voorzitter), R.J. Heling, K. ten Brink, R.L.H. Schoonderbeek en M. Zwartsenburg
Afwezig: A.W. Hiemstra

Agenda

Het college stelt de agenda ongewijzigd vast.

AWH.O Consultatiereactie wetsvoorstel Groningenwet

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de analyse en het advies.
2. Voornemens te zijn om de consultatiereactie zoals voorgesteld in te dienen met het verzoek te overwegen de reactie op twee punten aan te vullen:
    a. dat bedragen worden verankerd in de wet, waarmee een     afhankelijkheid van de jaarlijkse rijksbegroting wordt voorkomen.
    b. dat eerder ingediende schademeldingen binnen het     effectgebied, die zijn afgewezen door het IMG, met terugwerkende     kracht     worden behandeld en herzien, zodat daarmee uitvoering     wordt gegeven aan wat het Rijk in Nij Begun heeft toegezegd.
3. De reactie van de door de raad samengestelde klankbordgroep Nij Begun namens de gemeenteraad in te dienen.

IB.O Evaluatie participatie 2022-2023 en werkboek Samen Doen 

Het college besluit:
1. In te stemmen met de evaluatie 2022-2023 en de eenmalige evaluatie van het werkboek ‘Samen Doen’.
2. De raad deze evaluatie toe te sturen.
3. In te stemmen met de begeleidende brief aan de raad, na verwerking van een tekstuele aanpassing.
4. De werkgroep opdracht te geven om de verbeterpunten uit te werken in een plan van aanpak.

Toelichting:
Het college stemt in met de evaluatie 2022-2023 participatie verordening en de eenmalige evaluatie werkboek Samen Doen.
Participatie wordt door de samenleving en de gemeente steeds meer omarmd. Het vergroot de betrokkenheid. Als gemeente zijn we er voor onze inwoners, daarom willen we ze zoveel mogelijk betrekken. Participatie helpt om draagvlak voor ideeën, plannen en initiatieven te krijgen. Twee jaarlijks worden de participatietrajecten geëvalueerd. We constateren wat we op de goede weg zijn. Dat we met onze inwoners, bedrijven en organisaties in gesprek zijn over hoe we samen werken aan het realiseren van breed gedragen plannen en initiatieven. Hoe we samen ideeën tot bloei kunnen brengen.