Besluitenlijst collegevergadering 2 juli

Datum    02-07-2024
Tijd    9:00 - 13:00
Locatie    Commissiekamer
Aanwezig A.W. Hiemstra (voorzitter), I. Berghuis, R.J. Heling, R.L.H. Schoonderbeek en M. Zwartsenburg.
Afwezig    K. ten Brink.

Agenda

Het college stelt de agenda ongewijzigd vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

O Wijziging portefeuilleverdeling college juni 2024 

Het college besluit:
1. De portefeuilleverdeling binnen het college te wijzigen op de volgende punten:
a. Wethouder R.J. Heling neemt de portefeuille ‘verkeer en vervoer’ over van wethouder I. Berghuis.
b. Wethouder R.J. Heling neemt de portefeuille duurzaamheid en duurzame energie over van wethouder K. ten Brink.
c. Wethouder K. ten Brink neemt de portefeuille GGD en Volksgezondheid over van wethouder R.J. Heling.
2. Deze wijzigingen formeel in te laten gaan vanaf 26 augustus 2024, na het zomerreces en de periode tot aan dat moment te gebruiken voor overdracht van taken en werkzaamheden.
3. De raad met de voorgestelde brief te informeren over de wijzigingen in de portefeuilleverdeling, na verwerking van enkele tekstuele aanpassingen.
4. Het AB en de directie van de gemeenschappelijke regeling GGD te informeren over de gewijzigde vertegenwoordiging.
5. De gewijzigde portefeuilleverdeling op de gemeentelijke website te plaatsen.

AWH.O Jaarverslag Vergunningverlening Toezicht en Handhaving 2023

Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorgestelde jaarverslag Vergunningverlening Toezicht en Handhaving 2023.
2. De voorgestelde brief aan de gemeenteraad te versturen.
3. De voorgestelde brief aan Gedeputeerde Staten van provincie Drenthe te versturen.

AWH.O Beantwoording raadsvragen GroenLinks over VTH Jaarprogramma

Het college besluit in te stemmen met de beantwoording.

IB.O Kampstraat 23 en 25 Eext (uitgebreide procedure)

Het college besluit: 
1. de raad voor te stellen om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van het tijdelijke omgevingsplan (bestemmingsplan Eext) voor de aanvraag omgevingsvergunning nr. 8199061.
2. Dit te doen na verwerking van enkele tekstuele aanpassingen in het raadsvoorstel.

Het college brengt een aanvraag voor de realisatie van een twee-onder-één-kap-woning aan de Kampstraat 23 / 25 in procedure. Hierbij wordt afgeweken van de in het geldende tijdelijke omgevingsplan opgenomen bouwregels.
De tweede fase van de procedure houdt in dat er een definitieve verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven. Deze definitieve verklaring van geen bedenkingen zal de basis vormen voor de te verlenen vergunning, die eveneens nog gepubliceerd dient te worden met een inzage termijn van 6
weken.

IB.O Omgevingsvisie - procesvoorstel 

Het college besluit:
1. Het procesvoorstel 'Opstellen omgevingsvisie Aa en Hunze' vast te stellen. 
2. De gemeenteraad met de voorgestelde brief te informeren over het proces, na verwerking van enkele tekstuele wijzigingen in de brief.

KB.OCollegevoorstel jaarverslag en verantwoording 2023 Icare JGZ 

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de verantwoording 2023 van Icare JGZ.
2. De subsidie van €395.502 voor 2023 definitief vast te stellen.
3. Icare JGZ met de voorgestelde brief te informeren over genomen het besluit.

Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag en verantwoording 2023 van Icare jeugdgezondheidszorg. Het college stelt de subsidie van €395.502,- voor 2023 vast. Icare JGZ speelt een cruciale rol in onze gemeenschap door de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-4 jaar te verzorgen. Hun werk richt zich niet alleen op het monitoren van de groei en ontwikkeling van kinderen, maar ook op het bieden van ondersteuning aan ouders en professionals
wanneer dat nodig is. In 2023 heeft Icare zorg verleend aan 187 zuigelingen en 652 peuters in Aa en Hunze.

KB.NO  Isolatieaanpak Nij Begun 

Het college besluit zich te kunnen vinden in de regionaal voorgestelde werkwijze  "Isolatieaanpak Nij Begun", bestaande uit:
•    Uitgangspunten voor het regionaal loket
•    SNN als regionaal loket (front office) onder de vlag van een nader te bepalen naam
•    Plan voor isolatie tot de standaard als basis voor subsidie
•    Het opstellen van een programmatische aanpak voor de doelgroep ‘volledige ontzorging’ door gemeenten
•    Het op korte termijn beschikbaar stellen van 3 miljoen per jaar (uit de uitvoeringsmiddelen voor maatregel 29) voor versterking en uitbreiding van beleids- en uitvoeringscapaciteit bij gemeenten voor de komende 10 jaar, om snelle opstart programmatische aanpak te kunnen maken
•    Het vrijmaken van €500.000 (uit de uitvoeringsmiddelen voor maatregel 29) voor het versterken van het kernteam op korte termijn
•    Het vrijmaken van €500.000 (uit de uitvoeringsmiddelen voor maatregel 29) per jaar voor het opstarten van het regionaal programma, en opzetten van regionale pool van adviseurs
•    Uitwerkingsrichting regeling terugwerkende kracht
•    Het op korte termijn publiceren van de instructie ‘nu al isoleren’
•    Het voorgestelde proces voor afstemming van de subsidievoorwaarden
•    Internetconsultatie van de regeling van 2 weken
•    Consultatie van medeoverheden via bestuurlijk overleg
•    Een periode van 2 maanden tussen publicatie en regeling operationeel

KB.O Jaarverslag en jaarrekening 2023 en begroting 2025 Stichting ICO 

Het college besluit:
1. Het jaarverslag 2023 voor kennisgeving aan te nemen
2. De subsidie 2023 definitief vast te stellen op € 178.606,-
3. Het subsidieverzoek voor 2025 mee te nemen in de totale financiële afweging bij de begroting 2025.

IB.O Camping de Berken 

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de inhoud en het proces van de vervolgstappen in het dossier over de gewenste uitbreiding van camping de Berken.
2. De raad met de voorgestelde brief te informeren over het proces en de vervolgstappen in dit dossier.

RH.O Verzoek Enexis om snippergroen niet te verkopen 

Het college besluit met de voorgestelde brief aan Enexis te reageren op hun verzoek om snippergroen niet te verkopen.