Besluitenlijst collegevergadering 28 mei

Datum    28-05-2024
Tijd    9:00 - 13:00
Locatie    Commissiekamer
Aanwezig    A.W. Hiemstra (voorzitter), I. Berghuis, R.J. Heling, K. ten Brink, R.L.H. 
Schoonderbeek en M. Zwartsenburg 

Agenda

Het college stelt de agenda gewijzigd vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

IB.O Verlenging Torenveen 

Het college besluit:
1. Het besluit om de huurovereenkomst te verlengen te bekrachtigen, waarmee de locatie Torenveen 9 voor nogmaals een half jaar in gebruik genomen wordt als tijdelijke woonlocatie voor alleenstaande statushouders.
2. In te stemmen met de voorgestelde communicatielijn.
3. In te stemmen met de brief aan de raad, na verwerking van enkele tekstuele aanpassingen.
4. In te stemmen met de brief aan omwonenden, na verwerking van enkele tekstuele aanpassingen.

IB.O Bestemmingsplan acht woningen Annerstreek te Annen 

Het college besluit:
1. In te stemmen met de ‘zienswijzenota’, na verwerking van enkele aanpassingen.
2. De raad voor te stellen de gewijzigde ‘zienswijzenota’ vast te stellen.
3. De raad voor te stellen Bestemmingsplan Annen Dorp – Herontwikkeling Annerstreek 65 e.o. conform voorgesteld ontwerpbesluit, ongewijzigd vast te stellen.
4. De raad voor te stellen voor onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Toelichting: 
Het College heeft besloten om het bestemmingsplan '“Bestemmingsplan Annen Dorp – Herontwikkeling Annerstreek 65 e.o.” ter goedkeuring aan de Raad voor te leggen. Dit bestemmingsplan wordt besproken in de raadsvergaderingen op 13 juni (opiniërend) en op 27 juni (besluitvormend). Het plan voorziet in de bouw van 8 woningen, waarvan één een herbouw is (Annerstreek 65). Hierdoor worden er netto 7 nieuwe woningen toegevoegd aan het dorp Annen.

RH.O Spoedaanvraag OBS De Dobbe in Gasselte

Het college besluit:
1. Tijdelijke huisvesting te plaatsen bij obs De Dobbe in huur, voorlopig voor de duur van ca.3 jaar, waarvan de huurkosten circa € 55.000,-- per jaar bedragen.
2. Een incidenteel bedrag voor civiel werk, grondwerk en eenmalige kosten toe te kennen van circa € 107.000,--.
3. Bovenstaande toe te kennen op basis van de spoedprocedure.
4. Een bedrag van € 31.397,40 toe te kennen voor eerste inrichting leermiddelen en meubilair.
5. Een bedrag van € 32.000 op te nemen in de bestuursrapportage 2024 voor de eerste inrichting.
6. Het bouwheerschap van de tijdelijke huisvesting bij de gemeente te leggen.
7. De voorgestelde beschikking te versturen aan Stichting PrimAH.
8. De voorgestelde raadsbrief te verzenden aan de raad.
9. De voorgestelde brief voor omwonenden te verzenden aan de omwonenden.

RH.O Jaarverslag Leerplicht 2022-2023

Het college besluit:
1. In te stemmen met het jaarverslag leerplicht 2022-2023.
2. In te stemmen met de voorgestelde brief aan de raad om hen te informeren over het jaarverslag Leerplicht 2022–2023, na verwerking van enkele tekstuele aanpassingen.

Toelichting:
Het college heeft het jaarverslag leerplicht 2022-2023 vastgesteld. Het jaarverslag wordt ter kennisgeving aangeboden aan de raad. Het jaarverslag geeft inzicht in de werkzaamheden van de leerplichtambtenaren in de gemeente Aa en Hunze over voorgaand schooljaar.

KB.O Begrotingen 2025 en jaarrekeningen 2023 gemeenschappelijke regelingen

Het college besluit:
1. De Jaarrekeningen 2023, ontwerp begrotingswijziging 2024 GGD, Publiek vervoer en RUD en ontwerp begrotingen 2025 met het voorgestelde raadsvoorstel voor besluitvorming voor te leggen aan de raad, na verwerking van enkele tekstuele aanpassingen in het voorstel.
2. De gemeenteraad voor te stellen de voorlopige jaarrekeningen en jaarverslagen 2023 van de gemeenschappelijke regelingen GGD, Publiek vervoer Groningen Drenthe, Recreatieschap Drenthe, RUD Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe en Werkplein Drentsche Aa voor kennisgeving aan te nemen.
3. De gemeenteraad voor te stellen een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerp beleidsbegrotingen 2025 van de gemeenschappelijke regelingen GGD, Publiek Vervoer Groningen en Drenthe, Recreatieschap Drenthe, VRD, Werkplein Drentsche Aa en de RUD Drenthe.
4. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerp begrotingswijzigingen 2024 van de gemeenschappelijke regelingen GGD, RUD en Publiek vervoer.
5. De gemeenteraad voorstellen kennis te nemen van de Kaderbrief 2025 van Publiek vervoer
6. Met de voorgestelde brief aan de RUD als college een reactie te geven op het jaarprogramma 2024 van de RUD.

KB.O Richtinggevend kader ‘Iedereen een thuis!’ en convenant Regionaal Expertteam Drenthe

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het richtinggevend kader ‘Iedereen een thuis!’.
2. Kennis te nemen van het convenant Regionaal Expertteam Drenthe.
3. Kennis te nemen van de samenwerkingsafspraken tussen verwijzers en pleegzorgaanbieders.
4. Wethouder ten Brink te mandateren om symbolisch bovenstaand kader, convenant en samenwerkingsafspraken te ondertekenen.

Toelichting:
Binnen de jeugdhulpregio Drenthe (JHRD) zijn we met diverse partijen verantwoordelijk voor passende gespecialiseerde jeugdhulp en een sluitend zorglandschap. We werken vanuit co-creatie en in samenwerking. Over de concrete uitwerking en resultaten van de verschillende opdrachten om tot passende hulp en een sluitend zorglandschap te komen, wordt twee keer per jaar een bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd, waarin verschillende bestuurders uitgenodigd worden. Denk hierbij aan: gecontracteerde jeugdhulpaanbieders, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, gecertificeerde instellingen, de provinciale huisartsenvereniging, gemeenten, GGD Drenthe. Daarin staat centraal: in gesprek gaan, successen vieren en formaliseren.

IB.O Schade graven begraafplaats Grolloo

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het feit dat de gemeente formeel juridisch niet aansprakelijk is voor de schade aan de particuliere graven op de begraafplaats te Grolloo. 
2. In te stemmen met een tegemoetkoming van maximaal 50% van de kosten op basis van de offerte van Gebroeders Ridder indien de graven door de nabestaanden worden hersteld.
3. In te stemmen met de tegemoetkoming in de kosten wanneer de factuur voor uitvoering van de herstelwerkzaamheden is overlegd.
4. De gemeentelijke bijdrage in de herstelkosten mee te nemen in de najaarsnota, mocht blijken dat de raming in de reguliere begroting onvoldoende is.

Toelichting: 
De gemeente verstrekt uit coulance een tegemoetkoming van 50% aan de nabestaanden als zij overgaan tot herstel van de als gevolg van de storm Pia beschadigde graven op de algemene begraafplaats te Grolloo.