Besluitenlijst collegevergadering 24 juni

Datum    24-06-2024
Tijd         12:00 - 15:00
Locatie    Commissiekamer
Aanwezig  A.W. Hiemstra (voorzitter), I. Berghuis, R.J. Heling, K. ten Brink, R.L.H. Schoonderbeek en M. Zwartsenburg.

Agenda

Het college stelt de agenda ongewijzigd vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.       

IB.O Beantwoording raadsvragen D66 over Onderwijs- en Cultuuraccommodatie Gieten 

Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording, na verwerking van enkele redactionele wijzigingen in de brief.
2. De eindredactie van de brief te mandateren aan wethouder Berghuis.

IB.O Beantwoording raadsvragen Gemeentebelangen over Staatsbosbeheer 

Het college besluit in te stemmen met de beantwoording, na verwerking van enkele redactionele wijzigingen in de brief.

IB.O Beantwoording raadsvragen Gemeentebelangen over presentatie Thuiskompas

Het college besluit in te stemmen met de beantwoording, na verwerking van enkele redactionele wijzigingen in de brief.

KB.O Evaluatie dorpsondersteuning

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de evaluatie dorpsondersteuning.
2. Bij de begroting 2025 de afweging te maken de bijdrage wel of niet structureel te maken.
3. De gemeenteraad met de voorgestelde brief te informeren over de evaluatie.

Toelichting: De Raad heeft bij de begroting 2023 extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van dorpsondersteuning. Uit de evaluatie blijkt dat de dorpsondersteuner in een groeiende behoefte voorziet. Dit is vooral een gevolg van de groei van het aantal kwetsbare inwoners dat langer zelfstandig woont. Er zijn mooie resultaten behaald. Zo is er een dorpscoördinator in Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond gekomen, zijn er meer
huiskamers voor ouderen gekomen en hebben buurtwerkers inwoners
ondersteund bij hun initiatieven.

IB.O beantwoording raadsvragen PVDA over ontsluiting camping De Weijert 

Het college besluit in te stemmen met de beantwoording.