Besluitenlijst collegevergadering 21 mei

Datum    21-05-2024
Tijd    9:00 - 13:00
Locatie    Commissiekamer
Aanwezig    A.W. Hiemstra (voorzitter), I. Berghuis, R.J. Heling, K. ten Brink, R.L.H. 
Schoonderbeek en M. Zwartsenburg

Agenda

Het college stelt de agenda ongewijzigd vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

RH.O Jaarverantwoording Kinderopvang 2023

Het college besluit:
1. De Jaarverantwoording Kinderopvang 2023 vast te stellen.
2. In te stemmen met voorgestelde brief aan de raad, na verwerking van een enkele tekstuele wijziging.

Toelichting: 
Alle gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor het registreren van de locaties van de kinderopvang, maar ook voor het toezicht op en de handhaving van de kinderopvang. Uit het toezicht en handhaving is gebleken dat alle kinderopvangorganisaties voldoen aan de gestelde eisen. Het college is daar blij mee.

KB.O Reactie college op brief van 11 april 2024  over de governance van de Jeugdhulpregio 

Het college besluit:
1. Het belang te onderschrijven van goede en beschikbare zorg voor de jeugdigen die dit nodig hebben in Aa en Hunze.
2. In te stemmen met het voorstel een proces uit te werken wat zal leiden tot een voorstel voor een gemeenschappelijke regeling voor de inkoop van jeugdhulp in de jeugdhulpregio.
3. De jeugdhulpregio te informeren over het genomen besluit met de voorgestelde brief, na verwerking van enkele tekstuele wijzigingen.

Toelichting:
Het college heeft kennisgenomen van de brief over de ontwikkelingen op het gebied van de inrichting en governance van de Jeugdhulpregio Drenthe. In de brief wordt gevraagd of de gemeente Aa en Hunze de noodzaak wil onderschrijven van een robuuste jeugdhulpregio en te onderschrijven dat hiervoor voorstellen worden uitgewerkt vanuit de Jeugdhulpregio Drenthe. De gemeente Aa en Hunze onderschrijft het belang van goede en beschikbare zorg voor onze jeugdigen. Daarom stemt het college in met het uitwerken van voorstellen om te komen tot een gemeenschappelijke regeling voor de inkoop van jeugdhulp in Drents verband. Het uiteindelijke voorstel wordt medio 2025 voorgelegd aan de gemeenteraad.

AWH.O Adviesnota Staat van Groningen

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen om te reageren op de hoofdlijnennotitie uitwerking Staat van Groningen in de Groningenwet.
2. Kennis te nemen van het persbericht dat op 21 mei 2024 door de provincie Groningen gepubliceerd zal worden.

KB.O Jaarrekening 2023 en bestuursrapportage aug-dec 2023 Stichting Attenta 

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 en de bestuursrapportage 2023 van Stichting Attenta. 
2. Met de voorgestelde brief aan Stichting Attenta te reageren op de door hen aangeleverde stukken. 
3. De raad met de voorgestelde brief te informeren over de jaarrekening 2023 en de bestuursrapportage 2023 van Stichting Attenta.

Toelichting: 
Het college heeft kennisgenomen van de bestuursrapportage en jaarrekening 2023 van Attenta. Attenta is financieel gezond. Het aantal meldingen Wmo en het aantal meldingen Jeugd zijn licht gedaald. Attenta is meer tijd kwijt aan meldingen door onder andere personeelstekorten bij zorgaanbieders waardoor de wachttijd licht iets is toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

KB.O Nota reserves & voorzieningen 2024

Het college besluit:
1. In te stemmen met de aanbieding van de nota reserves & voorzieningen gemeente Aa en Hunze 2024 aan de raad.
2. In te stemmen met de volgende voorstellen aan de raad:
    a. De nota reserves & voorzieningen vast te stellen.
    b. De egalisatiereserve Groot onderhoud schoolgebouwen met ingang     van begroting 2025 op te heffen en het saldo te gebruiken voor een     voorziening Groot onderhoud schoolgebouwen.
    c. De naam van de reserve Risico nieuwe sociale wetgeving te     veranderen in reserve Sociale wetgeving.
    d. De naam van de reserve Risico's opvang en vastgoed te veranderen in     reserve Opvang en vastgoed.
    e. De naam van de reserve Incidentele dekkingsmiddelen te veranderen     in reserve Onderhanden werk.
    f. De naam van de voorziening Groot onderhoud Grevelingskanaal te     veranderen in Groot onderhoud bruggen.

Toelichting: 
De gemeentelijke regels voor reserves en voorzieningen zijn geactualiseerd. Reserves en voorzieningen maken onderdeel uit van de begroting, jaarrekening en tussenrapportages. 

KB.O Resultaten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2023

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2023.
2. De uitkomsten van de tien standaardvragen beschikbaar te stellen aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (waarstaatjegemeente.nu) en de totaal resultaten beschikbaar te stellen aan het Trendbureau Drenthe (Drentse monitor).
3. In te stemmen met de voorgestelde brief aan de raad, na verwerking van enkele tekstuele wijzigingen.