Besluitenlijst collegevergadering 18 juni

Datum    18-06-2024
Tijd    9:00 - 13:00
Locatie    Assen

Aanwezig

A.W. Hiemstra (voorzitter), I. Berghuis, R.J. Heling, K. ten Brink, R.L.H. Schoonderbeek en M. Zwartsenburg.

Agenda

Het college stelt de agenda ongewijzigd vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

AWH.O Uitvoerings- en Handhavingsstrategie

Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde Uitvoerings- en Handhavings Strategie (UHS) 2024-2027, inclusief Risicomatrix.
2. De voorgestelde brief met bijlagen aan de gemeenteraad te sturen, na verwerking van enkele tekstuele aanpassingen in de brief.
3. De voorgestelde brief met bijlagen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe te sturen.

Toelichting:
Het college heeft de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie (U&H-strategie) voor de komende vier jaar vastgesteld. Dit document geeft de visie op de uitvoering van de taken met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving weer. Ook de bijbehorende uitgangspunten voor de uitvoering zijn opgenomen. Deze zijn geprioriteerd aan de hand van een risicomatrix.

RH.O Subsidie onderzoeken ijsbaan Gieten

Het college besluit: 
1. Een subsidie van € 8.512,35 beschikbaar te stellen aan de werkgroep ijsbaan Gieten voor het uitvoeren van verkennende onderzoeken.
2. Deze subsidie te betalen vanuit budget sport.

Toelichting:
De gemeente stelt een subsidie van € 8.512,- beschikbaar aan de werkgroep ijsbaan Gieten voor het uitvoeren van onderzoeken m.b.t. het nieuw te realiseren ijs -en skeelerbaan in Gieten.

KB.O Raadsbrief meicirculaire 2024 

Het college besluit de voorgestelde brief over de meicirculaire 2024 aan de gemeenteraad versturen.