Besluitenlijst collegevergadering 14 mei

Datum    14-05-2024
Tijd    9:00 - 13:00
Locatie    Commissiekamer
Aanwezig    A.W. Hiemstra (voorzitter), I. Berghuis, R.J. Heling, K. ten Brink, R.L.H. 
Schoonderbeek en M. Zwartsenburg

Agenda

Het college stelt de agenda ongewijzigd vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

KB.O Intentieverklaring deelname aan stichting GKB Drenthe 2025

Het college besluit:
1. In te stemmen met de ‘Intentieverklaring deelname aan stichting’ en deze te tekenen.
2. Na verdere uitwerking een definitief besluit te nemen over deelname aan de stichting.
3. Kenbaar te maken dat deelname in de Raad van Toezicht van de op te richten stichting de voorkeur heeft.
4. Het dagelijks bestuur van de GKB met de voorgestelde brief te informeren over het genomen besluit, na verwerking van enkele tekstuele aanpassingen.
5. De raad met een brief te informeren over de ontwikkelingen en het proces rondom oprichting van de stichting. 
6. De eindredactie van de brief aan de raad te mandateren aan wethouder ten Brink.

Toelichting: 
Op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om schuldhulpverlening aan inwoners aan te bieden. De Gemeentelijke Kredietbank Drenthe (GKB) voert dit uit in opdracht van ons. De GKB heeft besloten om te verzelfstandigen naar een stichting. Het college heeft besloten om in te stemmen met de intentieverklaring om deel te nemen aan de stichting en om deze te tekenen. Met het tekenen van de intentieverklaring spreekt de gemeente zich uit om ook na de verzelfstandiging diensten te blijven afnemen van de GKB en om vertegenwoordiging in de stichting te nemen. De gemeente Aa en Hunze heeft hierbij de voorkeur om deel te nemen in een Raad van Toezicht.

IB.O Beantwoording vragen gesteld tijdens informerende raadsbijeenkomst over wijziging Huisvestingswet 2014 en huisvestingsverordening

Het college besluit in te stemmen met het versturen van de raadsbrief "Beantwoording vragen informerende bijeenkomst 21 maart 2024".

RH.O Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting PrimAH 2024

Het college besluit het voorstel tot benoeming van mevrouw R. Timmermans-Linnenkoper en de heer F. Vinke in de Raad van Toezicht van Stichting PrimAH ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.