Besluitenlijst collegevergadering 11 juni

Datum    11-06-2024
Tijd    9:00 - 13:00
Locatie    Commissiekamer
Aanwezig A.W. Hiemstra (voorzitter), I. Berghuis, R.J. Heling, R.L.H.  Schoonderbeek en M. Zwartsenburg.
Afwezig K. ten Brink.

Agenda

Het college stelt de agenda ongewijzigd vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

IB.O Woningsplitising 

Het college besluit:
1. Een budget ad € 58.000, - beschikbaar stellen voor de leegstandsderving en de onrendabele top van de voorgenomen woningsplitsing door woningcorporatie Woonborg.
2. Hiervoor het bij de begroting 2024 beschikbaar gestelde budget voor huisvesting statushouders te benutten.
3. Met de voorgestelde brief Woonborg te informeren over het genomen besluit, na verwerking van enkele tekstuele aanpassingen in de brief. 
4. De eindredactie van de brief te mandateren aan wethouder Berghuis.

Toelichting:
Het college besluit een bedrag beschikbaar te stellen voor een woningsplitsing in Annen door Woonborg waarbij van twee woningen vier woningen worden gemaakt ten behoeve van de taakstelling.

RH.O Samenwerkingsovereenkomst BOA’s Domein III Onderwijs (leerplicht)  gemeenten Noord  Midden Drenthe 

Het college besluit de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst BOA Domein III Onderwijs regio Noord en Midden Drenthe vast te stellen en te ondertekenen.

RH.O Subsidieaanvraag tennisvereniging GKTC renovatie banen 

Het college besluit:
1. Een subsidie van € 25.000 toe te kennen uit het leefbaarheidsfonds voor de renovatie van de tennisbanen.
2. In aanloop naar de begroting 2025 de werkwijze van het leefbaarheidsfonds te evalueren en waar nodig bij te stellen.

KB.O Aanpassing gemeenschappelijke regelingen n.a.w. wetswijziging - definitief 

Het college besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen om het college toestemming te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regelingen GGD, Publiek vervoer Groningen Drenthe, Recreatieschap Drenthe, RUD Drenthe en VRD.
2. De gewijzigde gemeenschappelijke regelingen aan te gaan, onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad.

Toelichting: 
Het college zal na verkregen toestemming van de gemeenteraad besluiten de tekst van de gemeenschappelijke regelingen waarin Aa en Hunze deelneemt te wijzigen.