Portefeuilleverdeling college

Op 6 maart is waarnemend burgemeester Jan Hoekema gestart. De verdeling van de portefeuilles van de burgemeester en wethouders is op 7 maart vastgesteld.

Burgemeester Jan Hoekema

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Algemeen bestuur en voorlichting
 • Samenwerking Drentsche Aa (Bedrijfsvoering)
 • Veiligheidsregio (Brandweer/GHOR)
 • Vergunningen openbare orde en veiligheid, inclusief evenementen
 • Dienstverlening
 • Personeel en Organisatie
 • Integrale handhaving

Vervanging door wethouder Heijerman

Projectportefeuille

 • Strategische Toekomstvisie 2015-2025

Wethouder Henk Heijerman

 • Eerste locoburgemeester
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Volkshuisvesting, woningbouw
 • Omgevingsvergunningen
 • Kern- en buurtgericht werken
 • Beheer openbare ruimte (onder andere wegen, groen, fietspaden)
 • Verkeer en Vervoer
 • Accommodatiebeleid over dorpshuizen
 • Plattelands- en natuurontwikkeling, inclusief P10
 • Landbouwbeleid met betrekking tot versterken landelijk gebied
 • Begraven en begraafplaatsen
 • Cultuurhistorie, cultureel erfgoed

Vervanging door burgemeester Hoekema

Projectportefeuille

 • Burgerparticipatie
 • Gebiedsontwikkeling Drentsche Aa
 • Leader Zuidoost Drenthe
 • Themajaar 2017: Dorpen van Aa tot Hunze

Wethouder Co Lambert

 • Tweede locoburgemeester
 • Financiën, verzekeringen en grondbedrijf
 • Informatisering en automatisering
 • Grondzaken, gemeentelijk vastgoed
 • Economische Zaken en Werkgelegenheidsbeleid
 • Participatie, arbeidsmarkt, Sociale Werkvoorziening
 • Sociale Zaken & armoedebeleid
 • Duurzaamheid en duurzame energie
 • Water, waterbeheer en riolering
 • Afval
 • Sportbeleid, inclusief sportaccommodaties
 • Inkoop, onder andere aanbestedingsbeleid
 • Recreatie/toerisme

Vervanging door wethouder Dijkstra

Projectportefeuille

 • N33/N34
 • Windenergie
 • Agenda voor de Veenkoloniën

Wethouder Harry Dijkstra

 • Derde locoburgemeester
 • Onderwijs, inclusief onderwijshuisvesting
 • Brede schoolontwikkeling
 • Volwasseneneducatie
 • Leerlingenvervoer en leerplicht
 • Volksgezondheid, inclusief GGD bestuur
 • Jeugdbeleid, Sociale Teams
 • Welzijnsbeleid, inclusief gezondheidszorg
 • Zorg; Coördinerend wethouder WMO
 • Zorg: Jeugdzorg en AWBZ-begeleiding
 • Platform Global Goals en Fairtrade
 • Schuldhulpverlening
 • Inburgering, vluchtelingen
 • Internationale betrekkingen, onder andere EDR
 • Cultuur

Vervanging door wethouder Lambert

Projectportefeuille

 • Invoering Jeugdzorg en AWBZ-begeleiding