Boom kappen! Wanneer vergunning aanvragen of melding doen?

Wilt u een boom kappen? Check dan eerst of u hiervoor een vergunning nodig heeft. Er gelden vanaf nu andere regels dan voorheen voor het kappen van een boom.

In de gemeenteraad van 26 januari 2017 is de Algemeen Plaatselijke Verordening 2017 (APV 2017) vastgesteld. De APV 2017 treedt op 14 maart 2017 in werking en daarmee komt de APV 2008 te vervallen. Vanaf deze datum is het gewijzigd kapverbod van toepassing.

Vergunning nodig?

U heeft een vergunning nodig voor het kappen van bomen als:

  • de bomen in het bestemmingsplan zijn aangeduid als beschermwaardig houtopstand middels een dubbelbestemming;
  • de bomen voorkomen op de bomenlijst (pdf, 3 MB);
  • de bomen deel uitmaken van boomstructuren, boomzones;
  • voor de bomen een instandhoudingsverplichting vanwege een (her)plantplicht geldt, of voor groenstructuren die zijn aangeplant als landschappelijke inpassing in verband met ruimtelijke aanvaardbaarheid van bouwplannen.

U kunt via de ‘checklist boom kappen’ checken of u een vergunning nodig heeft.

Wet Natuurbescherming

Bij het kappen van een boom moet u altijd rekening houden met de Wet Natuurbescherming (voorheen Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet). Zitten er bijvoorbeeld nesten van broedende vogels in de boom?

Meer informatie

Meer informatie over het kappen van bomen vindt u op www.aaenhunze.nl/kap.