Samen voor integrale ouderenzorg in Aa en Hunze

De gemeente Aa en Hunze investeert 230.000 euro in een proeftuin van twee jaar voor integrale ouderenzorg.

Het gaat om een unieke combinatie van de methoden SamenOud en het zorgprogramma Kwetsbare ouderen van Huisartsen Zorg Drenthe, die het merendeel van de huisartsen in Aa en Hunze gaat inzetten. Het doel van de integrale ouderenzorg is om de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen te vergroten. Vanwege de vergrijzing en het toenemend aantal ouderen dat langer zelfstandig thuis woont, is dit van groot belang.

Langer zelfstandig

Wethouder Harry Dijkstra: “Het beleid van de gemeente is er op gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Met deze proeftuin, waarbij samenwerking tussen (medische) zorg en welzijn centraal staat, zetten we twee methoden in waarmee we vroegtijdig kunnen signaleren en begeleiden. Zo voelen ouderen zich langer veilig thuis en levert dat meer leefplezier op.”

Monitoren

Integrale ouderenzorg realiseert preventieve, proactieve en samenhangende zorg en begeleiding voor ouderen (ouder dan 75 jaar) die zelfstandig wonen. De inzet van SamenOud en de module van Huisartsen Zorg Drenthe in verschillende huisartsenpraktijken maakt het mogelijk om ervaringen te monitoren, delen en evalueren. De gemeente Aa en Hunze werkt hierbij samen met Impuls. Huisartsen maken bij de uitvoering van integrale ouderenzorg gebruik van de financiële middelen die het Zilveren Kruis beschikbaar stelt. Aa en Hunze is de eerste gemeente waar beide modellen in samenhang worden opgepakt.

Methoden

Alle 75-plussers in onze gemeenten ontvangen een vragenlijst. Doel is om de zorgbehoeften in beeld te brengen. Op basis daarvan wordt een ‘profiel’ opgesteld en besproken in een team waarin huisarts, wijkverpleegkundige en ouderenadviseur zijn vertegenwoordigd. Afhankelijk van dat profiel bezoekt een teamlid de ouderen zeer regelmatig. Ook worden ouderen jaarlijks uitgenodigd om mee te blijven doen aan een zorgprogramma integrale ouderenzorg.

Wat leveren de programma’s op?

  • Ouderen die langer zelfredzaam zijn.
  • Ouderen die meer welbevinden en leefplezier beleven.
  • De kwaliteit van de zorg is beter is het levert een kostenbesparing op.